Konkurs grantowy 2014-2015

Konkurs grantowy „Bezpieczne dzieciństwo” 2014/2015

Konkurs jest finansowany ze środków The VELUX Foundations www.veluxfoundations.dk

W edycji 2014/2015 zrealizowano 41 projektów w trzech liniach programowych:
A - Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie – 7 projektów
B - Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci – 18 projektów
C - Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw – 16 projektów

W projektach uczestniczyło 7024 dzieci i młodzieży, 2610 rodziców i opiekunów oraz 1379 profesjonalistów.
Pośrednimi uczestnikami projektów było ponad 4800 dzieci i młodzieży, 4000 rodziców i opiekunów i 2200 profesjonalistów. Przekazano granty na łączną kwotę 898 946,12 PLN.

Poniżej zamieszczamy opisy zrealizowanych projektów:

  Nazwa organizacji Tytuł projektu Podsumowanie projektu  Województwo Strona www
1 Caritas Diecezji Świdnickiej  Przemocnie-przemoc Beneficjenci uczestniczyli w terapii i w grupowych zajęciach socjoterapeutycznych. Podjęto współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i asystentem rodziny. W ramach wspólpracy z PCPR pozyskano i rozprowadzono broszurki dotyczące przemocy, przejawów oraz sposobów udzielenia wsparcia i pomocy. W projekcie wzięło udział 20 dzieci zagrożonych przemocą. Wzrosła świadomość dzieci w zakresie szukania pomocy w wypadku doznawania przemocy, a w wśród rodziców zwiększyła się świadomość możliwości poniesienia odpowiedzialności karnej oraz negatywnego wpływu przemocy na rozwój psychofizyczny dzieci. dolnośląskie www.swidnica.caritas.pl
2 Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu- gest miłości dla Twojego dziecka Główny cel projektu – przeciwdziałanie negatywnym skutkom rozwodu ponoszonym przez dzieci osiągnęto przez: dyżury mediatorów w Sądach Rejonowych Zagłębia Dąbrowskiego; konsultacje dla rodzin w kryzysie; debaty panelowe z udziałem profesorów akademickich, sędziów i mediatorów; warsztaty dla profesjonalistów - nauczycieli, kuratorów, ławników, pracowników socjalnych. Otrzymano 27 wniosków o przeprowadzenie mediacji od osób rozwodzących się lub ich bliskich. Przeprowadzono skutecznie 16 postępowań mediacyjnych. Podjęto współpracę z Urzędami Miast Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Będzina, pozyskano licznych partnerów z instytucji  m.in. oświaty, pomocy społecznej, kultury. Projekt objął beneficjentów z Krakowa, Poznania, Katowic, Opola, Wrocławia. Dzięki projektowi podniosła się świadomość rodzin w kryzysie okołorozwodowym oraz profesjonalistów na temat praw i potrzeb dzieci, zalet mediacji oraz sposobów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Sukcesem jest współpraca i zaangażowanie sądów przy projekcie oraz nawiązane lokalne partnerstwa. śląskie www.ckimdialog.pl 
3 ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia W ELEOSIE czy też w SIECI zawsze są bezpieczne dzieci - program profilaktyczny na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Głównym celem projektu było poszerzenie wiedzy internetowej podopiecznych oraz ich rodzin, zmiana sposobu użytkowania przez nich sieci i sprzętu komputerowego, rozpowszechnienie nabytych wiadomości i umiejętności w środowisku rówieśniczym, rodzinnym oraz lokalnym. Cel został zrealizowany przez zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w przedszkolach, warsztatów dla rodziców i podopiecznych ELEOS, konkursu literackiego w ramach DBI, Sieciodisco (impreza integracyjna połączona z edukacją informatyczną), Balu Avatarów (pokaz „internetowych wizytówek” połączony z zagadkami o Internecie), Questingu w Supraślu (gra terenowa z łamigłówkami o sieci), Marszu Bezpiecznego Internetu. Wykonano reportaż filmowy o projekcie.Systematycznie prowadzono bloga i facebooka. Projekt objął swoim zasięgiem Białystok i Supraśl. Dzięki przeprowadzonym działaniom beneficjenci nabyli umiejętność bezpiecznego korzystania z sieci, zwiększyli świadomość internetowych zagrożeń. Rodzice nadzorują sposób użytkowania Internetu przez dzieci, a także zachęcają je do alternatywnych form spędzania czasu wolnego. podlaskie www.eleos.pl, www.cerkiew.pl
4 Fundacja Dziecko w Centrum Centrum Dziecka i Rodziny W ramach projektu przeprowadzono konsultacje indywidualne dla rodziców i opiekunów, zapewniono wsparcie rodzinom w zakresie trudnych przeżyć dziecka, przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej, udzielano porad dotyczących radzenia sobie z problematycznym zachowaniem dziecka; własnymi emocjami, w szczególności ze złością i agresją wobec dziecka, zapewniono wsparcie psychologiczne w trudnych sytuacjach życiowych. Zorganizowano i przeprowadzono warsztaty w MOW w Antoniewie. Podczas zajęć zostały wykorzystane metody psychodramy, ćwiczenia integrujące grupę, praca nad emocjami i potrzebami.  wielkopolskie www.dzieckowcentrum.org
5 Fundacja Dziecko w Centrum Wokół Małego Dziecka Koncepcja projektu opiera się na założeniu, iż jak najwcześniejsze wspieranie rodziny w jej funkcjach opiekuńczo-wychowawczych może skutecznie zapobiegać krzywdzeniu małych dzieci, a w konsekwencji zmniejszyć ryzyko ich wykluczenia społecznego w przyszłości. Głównym celem działań było wieloaspektowe, specjalistyczne wsparcie rodziców i opiekunów małych dzieci zagrożonych krzywdzeniem i zaniedbywaniem.
W ramach projektu zorganizowano:
 specjalistyczne konsultacje dla rodziców i opiekunów; cykl spotkań dla ojców w ramach Klubu „Tata na Starcie”; grupę wsparcia dla rodziców/opiekunów oraz superwizje dla profesjonalistów pracujących z małymi dziećmi oraz ich rodzinami. Zorganizowano także spotkania edukacyjne z cyklu pt. „Uczę się, bo kocham”, cykl wykładów otwartych pt.: „Dziecko. Mały Człowiek” dla rodziców i opiekunów małych dzieci oraz warsztaty umiejętności wychowawczych.
wielkopolskie www.dzieckowcentrum.org
6 Fundacja EGO Parasol dzieciństwa Dzięki projektowi utworzono stałe miejsce specjalistycznej pomocy dzieci krzywdzonym. Pomocy udzielali - psycholog, pedagog oraz psychoterapeuta w cotygodniowych dyżurach. Zorganizowano szkolenia dla specjalistow z problematyki przemocy seksualnej. Beneficjentami projektu były osoby z województwa podlaskiego, głónie z powiatu suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego. Realizacja projektu pozwolila na stworzenie miedzyinstytucjonalnego systemu pomocy dzieciom krzywdzonym a samym mieszkancom daje możliwosc korzystania z pomocy.  podlaskie www.fundacjaego.pl
7 Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży Na krańcu tęczy Rozgwiazdy Dzieci mieszkających doświadczające przemocy zostały objęte opieką psychologiczno – pedagogiczną, która miała na celu wieloaspektowe wsparcie tak, by mogły one lepiej funkcjonować w swoich środowiskach. Rodzice korzystali z porad, omawiane z nimi były plany terapii oraz zalecenia do pracy w domach. W klubie wolontariusza poznano metody animacji zajęć z dziećmi, zorganizowano zabawy, wyjazdy i festyn rodzinny. Osoby mające wpływ na funkcjonowanie lokalnej społeczności poznały metody wspierania osób doświadczających przemocy oraz możliwe drogi prawne. Beneficjenci poczuli, że nie są bezradni w sytuacjach przemocy, oraz że wspólne działania przynoszą pozytywne efekty. Dzieci krzywdzone i ich rodzice otrzymali pomoc, która bez działań projektu byłaby niemożliwa. dolnośląskie www.nakrancuteczy.org.pl
8 Fundacja Ocalenie Profilaktyka przemocy wobec dzieci uchodźców Fundacja Ocalenie zrealizowała cykl spotkań i warsztatów dla rodziców w dwóch ośrodkach dla cudzoziemców (Czerwony Bór i w Warszawa). Oba ośrodki zamieszkiwane są przez osoby ubiegające się o status uchodźcy w Polsce. Obecnie większość mieszkańców pochodzi z Ukrainy lub z Czeczenii.

Większość spotkań skierowana była do matek, przeprowadzono też pilotażowy warsztat dla ojców. Głównym celem spotkań było wzmocnienie kompetencji rodzicielskich uchodźców przebywających w ośrodkach. Ważnym tematem było stosowanie wobec dzieci kar, w tym kar fizycznych.
 Warsztaty dostarczyły dorosłym wiedzę, umiejętności i wsparcie, wzmocniły poczucie kompetencji rodzicielskich. Tym samym wpływają na poprawę sytuacji i zmiany zachowania wśród dzieci uchodźców. Już w trakcie trwania cyklu uczestnicy mówili o zmianach związanych  ze stosowaniem poznanych metod wychowawczych. 

mazowieckie www.m.fundacjaocalenie.org.pl
9 Fundacja po DRUGIE Nie daj się złapać w sieci Cel projektu - rozpowszechnianie wiedzy i prewencja niepożądanych zachowań w sieci. Przeprowadzone działania przyczyniły się do podniesienia świadomości młodzieży  w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Młodzież poznała formy i rodzaje zagrożeń (cyberprzemoc, phishing, pharming, uzależnienie etc.) i zwiększyła swoje umiejętności w zakresie ich rozpoznawania i reagowania na nie. Przeprowadzono rozpoznanie wśród wychowanek i wychowanków placówek resocjalizacyjnych, które umożliwiło stworzenie programu edukacyjnego dostosowanego do potrzeb objętej projektem grupy. W efekcie przeprowadzonych działań młodzież stworzyła komiks zwracający uwagę na internetowe zagrożenia. Publikacja została rozesłana do placówek resocjalizacyjnych, socjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych z całej Polski. Podsumowaniem projektu była konferencja (UW), z udziałem kadry pracującej z młodzieżą oraz młodzieży z placówek resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.  mazowieckie www.podrugie.pl
10 Fundacja Polskie Forum Migracyjne Jestem mamą w Polsce. Grupa wsparcia dla mam Projekt przyczynił się do podniesienia wiedzy mam-imigrantek na temat pielęgnacji niemowlęcia i małego dziecka, poprawy świadomości na temat metod wychowawczych i komunikacji bez przemocy. Sprawił on także, że kobiety wychowujące dziei na emigracji, z daleka od rodziny i przyjaciół, czuły wsparcie i miały możliwość zasięgnięcia porady psychologa.
 W ramach projektu:
 prowadzono grupę wsparcia
, udzielano indywidualnych konsultacji
 i zorganizowano warsztaty kompetencji rodzicielskich.
W projekcie uczestniczyły kobiety m.in. z Ukrainy, Rosji, Wietnamu, Japonii, Syrii i innych krajów. Projekt był pierwszą tego typu inicjatywą skierowaną do kobiet migrantek. W opinii naszych beneficjentek pomógł on w poradzeniu sobie z trudnymi początkami macierzyństwa, a spotkania grupy wsparcia wytworzyły samopomocowe mechanizmy wsparcia.
mazowieckie www.mamawpolsce.wordpress.com
11 Fundacja Słonie na balkonie Bo wszystkie dzieci powinny być bezpieczne Celem projektu było wsparcie procesu terapeutycznego grupy dzieci i nastolatków w wieku 3-15 lat, będących świadkami lub ofiarami przemocy. Założony cel projektu został osiągnięty poprzez przeprowadzenie zajęć terapeutycznych na oddziale zamkniętym dla dzieci w Szpitalu im dr J. Babińskiego, indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz spotkań grupy wsparcia dla dzieci i nastolatków, które opuściły oddział psychiatryczny. W trakcie realizacji projektu specjaliści zaobserwowali: wzrost umiejętności społecznych u uczestników, wzrost pewności siebie, rozwój postaw asertywnych i rozwój umiejętności otwartego mówienia o swoich uczuciach. Rezultatem projektu było także stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni dla byłych pacjentów oddziału dziecięcego, w której mogły kontynuować terapię oraz wymieniać się doświadczeniami z rówieśnikami przeżywającymi podobne problemy.  łódzkie www.slonienabalkonie.pl
12 Fundacja Spektra Dorastając w miłości W ramach projektu udzielono wsparcia rodzinom, w których występowało zagrożenie przemocą wobec dzieci. Zapewniono im wsparcie psychoterapeuty, podniesiono umiejętności rodzicielskie w warsztatach: wychowanie bez klapsa  i kontroli złości. Został zorganizowany piknik rodzinny, pod hasłem wychowanie bez przemocy. Uczestnicy poznali nowe metody pracy z dziećmi i mieli możliwość rodzinnej pracy z terapeutą. Działania projektu były opisane i rozmieszczone na tablicach informacyjnych OPS i Fundacji.  dolnośląskie www.nrtz.fundacja-spektra.pl
13 Fundacja Sto Pociech Strefa mocy. Profilkatyka zaburzeń więzi i krzywdzenia dzieci dla rodzicow i profesjonalistów Uczestnicy wzmocnili kompetencje rodzicielskie, zdobyli umiejętności skutecznego i nieagresywnego radzenia sobie z dziećmi w trudnych sytuacjach. Nauczyli się, że warto wymieniać doświadczeniami w gronie rodziców i korzystać ze wsparcia. Nabyli także podstawową wiedzę o tym jak sobie radzić z konfliktami w związku, aby służyły rozwojowi i nie były destrukcyjne dla dzieci. Profesjonalistki zdobyły praktyczną wiedzę dotyczącą prowadzenia grupy wsparcia dla mam małych dzieci.
Rodzice wzięli udział w grupie wsparcia Strefa Mocy,  warsztatach Moje dziecko mnie złości połączonych z grupą Strefa mocy, w cyklu warsztatów dla par Jak się dobrze kłócić, a także w konsultacjach psychologicznych dla dorosłych i konsultacjach z psychologiem dziecięcym. Profesjonalistki uczestniczyły w szkoleniu Jak prowadzić grupy wsparcia dla mam. Projekt obejmował zasięgiem
 mieszkańców Warszawy i okolic w przypadku warsztatów dla profesjonalistów i inne regiony Polski (Gańsk, Tczew, Wrocław).

W efekcie działań rodzice w sposób bardziej świadomy zaczęli widzieć relację ze swoimi dziećmi, cześć z nich rozwiązała bieżące problemy, a część otrzymała narzędzia do ich rozwiazywania. Uczestnicy z większą uważnością i mniej krytycznie patrzą na siebie, dzieci i partnerów oraz wiedzą co im pomaga w byciu lepszym w swojej roli.

mazowieckie www.stopociech.pl
14 Fundacja Ukryte Skrzydła Wychowuję=Szanuję Cele zrealizowano poprzez warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 0-6, konsultacje dla rodziców, szkolenia i superwizje dla streetworkerów. W wyniku rozmów z rodzicami i anonimowych ankiet możemy stwierdzić, że dzięki warsztatom wzrosły kompetencje rodzicielskie. Rodzice dostali wsparcie i pomoc w konkretnych sytuacjach wychowawczych. Wdrożono i propagowano świadome wychowanie bez przemocy, poszerzono poziom wiedzy rodziców nt. prawnych i psychologicznych aspektów przemocy. Pozwoliło to skutecznie przeciwdziałać przemocy wobec dzieci.
Działania projektowe miały miejsce w  Nowej Hucie.

Dzięki projektowi rodzice rozwinęli umiejętności rodzicielskie. Wspólnie z prowadzącymi warsztaty wypracowali szereg pozytywnych zachowań rodzicielskich, alternatywnych dla rozwiązań krzywdzących małe dzieci. Wspólnie obalono mity i stereotypy dotyczące agresji i przemocy. Między uczestnikami warsztatów zawiązały się bliższe znajomości, co umożliwiło wsparcie i wymianę doświadczeń wychowawczych, również po zakończeniu projektu. Wyniki ankiety pokazują, że rodzice przestali się czuć osamotnieni w wychowaniu dzieci. Szkolenia i superwizje dla streetworkerów wzmocniły czujność pedagogów ulicznych i znajomość postępowania w sytuacji podejrzenia o krzywdzenie dzieci. Warsztaty pozwoliły im wypracować wspólną wizję pracy.

małopolskie www.ukryteskrzydla.pl
15 Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny Zielone Wzgórze Nasze dzieci- chrońmy je i kochajmy Podniesiono umiejętności rodzicielskie beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w radzeniu sobie z emocjami i problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zapewniono pomoc psychologiczną małym dzieciom i ich opiekunom. Najważniejsze działania: trening kompetencji rodzicielskich, warsztaty arteterapeutyczne, warsztaty edukacyjno-wspierające, zajęcia dogoterapeutyczne. Utworzono grupę wsparcia dla rodziców/opiekunów z dziećmi. Beneficjenci zdobyli umiejętności potrzebne w codziennym funkcjonowaniu jako rodzice /opiekunowie/pracownicy z obszaru pomocy dziecku i rodzinie. Fundacja stała się miejscem gdzie mogą spotykać się i konstruktywnie spędzać czas z dziećmi, które przebywają w pieczy zastępczej. Nawiązała się ściślejsza współpraca między Fundacją a  Wydziałem Wspierania  Rodzinnej Pieczy Zastępczej MOPS, z domem dziecka dla dzieci chorych, z Kołem Naukowym Pedagogów Społecznych UŁ i ze Schroniskiem dla Kobiet i Dzieci im. Św. Brata Alberta w Łodzi. łódzkie www.fundacjazielonewzgorze.org
16 Fundacja Wspólny Los Niesłysząca Młodzież w Wirtualnym Świecie Cele projektu zostały zrealizowane poprzez przeprowadzenie warsztatu, realizację konkursu plastycznego, nagranie filmików edukacyjnych. Wszystkie działania dotyczyły edukacji w zakresie zagrożeń płynących z internetu oraz bezpiecznego korzystania z internetu. Uczestnicy, to uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublinie.
Realizacja projektu przyczyniła się do zwrócenia uwagi uczestników na zagadnienia związane z Wirtualnym Światem. Prowadzone działania umożliwiały samodzielną, praktyczną pracę uczestników. Nagranie dwóch filmików edukacyjnych w języku migowym, przyczyniło się do dotarcia do szerszej grupy odbiorców.
lubelskie www.wspolnylos.org
17 Komitet Ochrony Praw Dziecka Dziecko i matka po traumie - powrót do równowagi W ramach projektu przeprowadzono grupę wsparciowo-terepeutyczną dla matek dzieci krzywdzonych oraz cykl indywidualnych sesji treningu kontroli agresji dla dzieci. Każda z uczestniczek grupy miała możliwość przepracowania doświadczenia, związanego z własną traumą oraz traumą dziecka.Grupa dała matkom szansę na wyrażenie swoich przeżyć i podzielenie się doświadczeniami z innymi kobietami, których dzieci zostały skrzywdzone. Sytuacja udziału w grupie przyczyniała się do rozwoju empatii, co z kolei wpłynęło na rozwój inteligencji emocjonalnej u matek i lepsze rozumienie potrzeb swoich dzieci. Kobiety mogły lepiej radzić sobie z wybuchami złości i agresji u dzieci. Mogły rozumieć swoje zachowanie i jego przyczyny, dzięki czemu akty agresji i przemocy wobec dzieci stawały się rzadsze. Uczestnicy treningu nabyli umiejętności rozpoznawania emocji i adekwatnego radzenia sobie z napięciem w sytuacji przeżywania trudnych emocji, pozyskali umiejętności rozumienia i rozpoznawania różnych zachowań innych osób (dorosłych,rówieśników) i adekwatnego oraz akceptowalnego reagowania na nie,nabycie wiedzy jak panować nad reakcjami. mazowieckie www.kopd.pl/programy-i-kampanie/dziecko-i-matka-po-traumie-powrot-do-rownowagi 
18 Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastepczego Wielkie Serce Kim Jestem w Internecie W trakcie projektu odbywały się warsztaty dla dzieci, młodzieży i rodziców. Dzięki zajęciom wypracowano bezpieczne zasady  korzystania z internetu dla wszystkich grup wiekowych.  Rodzice, dzieci i młodzież dostawała zadania konkursowe, które były punktowane za realizację. Przygotowaliśmy  z  podopiecznymi profilaktyczne  przedstawienie nt. zagrożeń internetu i bezpiecznych zasad korzystania z cyber przestrzeni. Podczas dni Rodzicielstwa Zastepczego zorganizowaliśmy piknik, goście z różnych powiatów  otrzymali ulotki, były kąciki zabaw dla dzieci - kolorowanki, sieciomat - maszyna losująca i biuro porad dla rodziców. Zostaliśmy także zaproszeni do wystawienia przedstawienia  na Przeglądzie Profilaktycznych Teatrów Uczniowskich do Jasła. podkarpackie www.wielkieserce.org/aktualnosci/projekt-kim-jestem-w-internecie,164,wpis.html 
19 Polski Komitet Pomocy Społecznej      Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy Hejtowanie, trollowanie, stalking - stop      wirtualnej agresji!-Działania edukacyjno-profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Uświadomiliśmy podopiecznym świetlicy, pedagogom, rodzicom i społeczności lokalnej, zagrożenia jakim jest hejting, trolling, stalking - ich emocjonalne  konsekwencje dla ofiar, sposoby wykrywania zjawiska, reagowania, pomocy i wsparcia. Wyedukowaliśmy rodziców, pedagogów na temat rozpoznawania sygnałów prześladowania w Internecie, pierwszej pomocy i  zgłaszania przejawów hejtingu odpowiednim instytucjom. Przeprowadzono zajęcia dla dorosłych dotyczące zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w Internecie i zajęcia dla podopiecznych świetlicy: zajęcia teatralne, zajęcia projektowania gry planszowej, zajęcia z psychologiem i informatykiem na temat bezpiecznego poruszania się w sieci. Zorganizowano  tematyczną grę terenową oraz konferencję regionalną z premierą sztuki teatralnej: Świrus- wirus śpi i premierę z dystrybucją do szkół, przedszkoli powstałej gry - Sieciomisja. Projekt dzięki dystrybucji gry objął zasięgiem województwo opolskie. Społeczność lokalna została poinformowana o  zasadności zgłaszania przejawów hejtingu i pouczeniu o tym, że  stalking, hejting, trolling to zachowania karalne, a anonimowość w Internecie jest tylko pozorna.  opolskie www.swietlica-glucholazy.pl
20 Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy ZACZNIJMY OD NOWA  Warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców małych dzieci do lat 6, z działaniami profilaktycznymi przeciwko krzywdzeniu dzieci Cel projektu, tj. przeciwdziałanie krzywdzeniu małych dzieci poprzez wczesną edukację i uświadomienie społeczeństwu, że obowiązkiem obywatelskim jest informowanie o złej sytuacji dzieci i przemocy wobec najmłodszych jak i ich rodzin, został zrealizowany poprzez warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze prowadzone przez specjalistów, audycję radiową, publikacje internetowe i doradczą skrzynkę mailową. Dzięki projektowi zmniejszyliśmy ryzyko występowania przemocy wobec dzieci wśród podopiecznych rodzin, dzieci wyposażono w umiejętności reagowania i zgłaszania przemocy; zwróciliśmy uwagę społeczności lokalnej na temat przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci i obowiązku reagowania na ich krzywdę, a dzięki współpracy z instytucjami pomocowymi stworzyliśmy model wsparcia rodzin zagrożonych występowaniem przemocy wobec dzieci.  opolskie www.glucholazyonline.com.pl
21 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu „Działania profilaktyczne i pomocowe na rzecz bezpieczeństwa dzieci z nieprawidłowym rozwojem w wieku 0-6 lat w Polskiem Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu, III edyc Projekt miał na celu podniesienie kompetencji wychowawczych rodzin wobec dzieci z nieprawidłowym rozwojem (0-6 lat) z miasta Elbląg i powiatu elbląskiego. Rodzice zdobyli kompetencje oraz umiejętności niezbędne do prawidłowej stymulacji rozwoju dziecka na każdym jego etapie z uwzględnieniem ich deficytów. Kluczowym elementem podczas zajęć było poznanie prawidłowych metod wychowawczych, zwiększenie świadomości rodziców na temat własnego zachowania oraz emocji, prowadzących do eliminacji skutków zaniedbania i przemocy. Projekt realizowany był podczas warsztatów i indywidualnych spotkań z psychologiem, zajęć grupowych i indywidualnych spotkań z pedagogiem, indywidualnych konsultacji ze specjalistą z zakresu rozwoju psychomotorycznego. Pod koniec projektu odbył się rodzinny wyjazd na weekend do ośrodka  wypoczynkowego ze specjalistami podczas którego prowadzone były warsztaty z psychologiem. Dzięki działaniom zauważono polepszenie kondycji psychicznej rodzin dzieci z problemami rozwojowymi, zwiększenie kompetencji rodziców we wspomaganiu rozwoju dzieci. Sukcesem jest podniesienie świadomości rodziców dotyczących przejawów krzywdzenia dziecka oraz podjęcia wszelkich form naprawczych. warmińsko-mazurskie www.elblag.psouu.org.pl/psouu
22 Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki PATRONUS Projekt zakładał wzbogacenie dotychczasowych usług pomocowych Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA na rzecz dzieci–ofiar przestępstw i krzywdzenia o dodatkowe dyżury: konsultanta obsługującego telefon informacyjny, konsultanta-opiekuna, psychologa i prawnika a także superwizję konsultantów i szkolenia pedagogów w zakresie wsparcia dziecka krzywdzonego. W projekcie wzięli udział opiekunowie dzieci-ofiar/świadków przestępstw, dzieci i młodzież–będące ofiarami/świadkami przestępstw, specjaliści pracujący bezpośrednio z klientem z tut. Centrum oraz pedagodzy z placówek edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. Pośrednio w projekcie udział wzięli przedstawiciele instytucji działających na rzecz ochrony dziecka oraz osoby, które podejrzewały, że dziecko zostało skrzywdzone. Działania podjęte w ramach realizacji projektu umożliwiły poprawę sytuacji dzieci z terenu woj. podlaskiego, które padły ofiarą przestępstwa i uczestniczyły w procedurach prawnych, stosownie do zgłaszanych potrzeb i oczekiwań. Pedagodzy podwyższyli swoje umiejętności w zakresie wsparcia dziecka-ofiary przestępstwa.  podlaskie www.klanza.bialystok.pl
23 Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 10 razy lepiej Cel główny projektu – zwiększenie dostępności i skuteczności działań psychologicznych adresowanych do dzieci udało się zrealizować w znacznym stopniu. Wszystkie działania w ramach projektu organizowane były przez Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Zespół Interdyscyplinarny w sprawach związanych z procedurą Niebieskich Kart. Najważniejsze działania, to: udzielanie porad dzieciom, młodzieży i ich opiekunom podczas umawianych spotkań w ośrodku; porady i konsultacje udzielanie dzieciom, młodzież i nauczycielom w szkołach i cykl grupowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach. Ponadto podejmowano interwencję w syt. związanych z możliwym zagrożeniem dzieci przemocą. . Zasięg projektu: gmina miejska Gdańsk, gmina Kolbudy, gmina Pruszcza Gdański. Działania w ramach projektu walnie przyczyniły się do wdrożenia w Gdańsku nowych regulacji prawnych: zarządzenia Prezydenta w sprawie stosowania procedury interwencji oraz polityk wewnętrznych placówek – dokumentów regulujących kwestie bezpieczeństwa dzieci i ochrony przed różnymi formami krzywdzenia. CIK z innymi instytucjami Gdańska realizuje ten projekt zmian.  pomorskie www.gdansk.pck.pl
24 Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Bezpiecznik - kompleksowy system profilaktyki i edukacji Działaniami projektu objęto rodziców/opiekunów dzieci do lat 6. Przeprowadzono trzy rodzaje warsztatów edukacyjnych z zakresu wzmacniania kompetencji wychowawczych. Każdy rodzic z Tczewa mógł skorzystać z porad punktu konsultacyjnego, w którym nieodpłatne dyżury pełnili: psycholog, prawnik i pedagog. Udzielano porad z zakresu prawa rodzinnego, wsparcia i poradnictwa psychologicznego, poradnictwa pedagogicznego i mediacji rodzinnych. Rodzice biorący udział w warsztatach opracowali program obchodów Dnia Dziecka i przeprowadzili działania plenerowe.  Projekt przyczynił się do wsparcia rodziców i opiekunów w procesie wychowawczym dzieci małych i pokazał zapotrzebowanie na edukacje rodziców dzieci w wieku nastoletnim. pomorskie  www.facebook.com/SwietlicaZamkowa26?ref=hl 
25 Stowarzyszenie Pracownia Alternatywnego Wychowania Rodzina bez przemocy Celem projektu było zminimalizowanie zjawiska krzywdzenia dzieci w rodzinach  podopiecznych Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci w wieku 3-5 lat, działającej przy naszym stowarzyszeniu, zapobieganie przemocy wobec małych dzieci poprzez realizację warsztatów umiejętności wychowawczych oraz konsultacji psychologicznych dla rodziców. Celem projektu było także dostarczenie wiedzy i umiejętności kuratorom społecznym, którzy bezpośrednio pracują z rodzinami dzieci doświadczających krzywdy i cierpienia, poprzez zrealizowanie warsztatów umiejętności pracy z rodziną. Ponadto zostały zrealizowane zajęcia socjoterapeutyczne dla  dzieci rodziców biorących udział w projekcie, podopiecznych świetlicy działającej przy stowarzyszeniu. W wyniku realizacji projektu zmniejszyła się liczba interwencji w rodzinach. Rodzice dzieci częściej podejmują rozmowy na temat trudności życiowych i prób ich rozwiązania, lepiej radzą sobie z frustracją, złością bez odreagowywania swoich emocji na dzieciach. Poprawiło się funkcjonowanie dzieci w placówce. Są spokojniejsze, rzadziej używają agresji i przemocy wobec rówieśników ze świetlicy. Współpraca między kuratorami a rodzinami uległa znacznej poprawie. Kuratorzy mają większą wiedzę i umiejętności dotyczące pracy z rodzinami, w których występuje przemoc. łódzkie www.pawlodz.org
26 Stowarszysznie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Bezpieczny start Projek „Bezpieczny start” objął rodziny w których wychowują się dzieci w wieku 3-6 lat zagrożone krzywdzeniem. Główny cel projektu – przeciwdziałanie krzywdzeniu małych dzieci – został osiągnięty poprzez:
zapewnienie pomocy psychologicznej dziecku i rodzinie, podnoszenie umiejętności rodzicielskich, wspieranie rozwoju psychospołecznego dzieci, budowani więzi i integracja rodziny, zwiększanie efektywności lokalnego systemu wsparcia i pomocy.
 Wśród najważniejszych działań projektowych znalazły się:
 warsztaty dla dzieci z elementami socjoterapii, warsztaty ogólnorozwojowe dla dzieci i rodziców, warsztaty psycho-edukacyjno-terapeutyczne dla rodziców, indywidualne konsultacje psychologiczne, praca socjalna w domach, organizacja uroczystości okolicznościowych, panel dyskusyjny, superwizje i interwizje dla kadry.
 Realizacja projektu umożliwiła nawiązanie lepszego kontaktu pomiędzy dziećmi i rodzicami oraz rowinęła kompetencje opiekuńczo-wychowawcze tych ostatnich. W efekcie dzieci otrzymały szansę na wzrastanie w bezpiecznym domu.

Informacje nt. projektu udostępniane były na następujących stronach: http://www.skorzec.eu/, https://www.wioskisos.org/, https://www.facebook.com/wioskisos.

mazowieckie www.skorzec.eu, www.wioskisos.org 
27 Stowarzyszenie ADESSE Bezpieczna więź fundamentem szczęścia II Główne założenie projektu -  zwiększenie efektywności działań profilaktycznych skierowanych do rodzin z małymi dziećmi, poprzez promowanie prawidłowych postaw rodzicielskich i podnoszenie kompetencji profesjonalistów, zostało zrealizowane poprzez działania: pomoc psychologiczną dla rodziców małych dzieci, zajęcia warsztatowe, superwizje dla profesjonalistów pracujących z rodzinami z małymi dziećmi, rozwój lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci. Dzięki prawidłowej realizacji działań osiągnięto zaplanowane rezultaty - wzrosły kompetencje rodziców w zakresie kształtowania prawidłowych relacji z dziećmi, wiedza i zakres kompetencji profesjonalistów, co przekłada się na efektywność profilaktyki krzywdzenia małych dzieci. dolnośląskie www.pcpr.swidnica.pl
28 Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie ALTERNATYWA -S.A.P.R.A. Bezpieczeństwo on-line III Dzięi projektowi wzmocniono bezpieczeństwo młodzieży z powiatów Prudnickiego i Nyskiego w Internecie. Zrealizoawnymi celami szczegółowymi było przeciwdziałanie przemocy w sieci oraz przeciwdziałanie uzależnieniu od Internetu. W projekcie zrealizowano działania profilaktyki pierwszorzędowej skierowane do, nauczycieli, rodziców i uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Prudnickiego i Nyskiego. W ramach profilaktyki wskakującej prowadzono poradnictwo psychologiczne dla osób doświadczających lub zagrożonych cyber przemocą i/lub uzależnieniem od Internetu. Ponieważ przeprowadzone badania wykazały, iż najczęściej młodzież szkodliwie nadużywa gier typu LOL czy CS kolejnym etapem były zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od gier internetowych z wykorzystaniem elementów fantasy, jako naturalnego zaplecza, w tym praca w kierunku od role playing game do relacji interpersonalnych. Elementem integrującym grupę były otwarte dla mieszkanców spotkania z  autorami fantasy. opolskie www.sapra.pl
29 Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA SZANSA dla dziecka Celem projektu było zapewnienie bezpośredniej pomocy prawnej i psychologicznej rodzinom i dzieciom krzywdzonym, które są ofiarami przestępstw i przygotowanie profesjonalistów do udzielania wsparcia dzieciom uczestniczącym w procedurach prawnych.Zorganizowane zostały konsultacje prawne i psychologiczne oraz szkolenia dla grup zawodowych pracujących z dziećmi. Projekt był realizowany na terenie woj. dolnośląskiego, w powiatach głogowski,polkowicki, górowski. Dzięki realizacji projektu zwiększyła się dostępność do pomocy psychologicznej i prawnej, wzrosła wiedza i kompetencje grup zawodowych. dolnośląskie www.szansa.glogow.org
30 Stowarzyszenie Misja Dworcowa im. ks. Jana Schneidera Uśmiech dziecka W ramach projektu zapewniono pomoc psychoedukacyjną, zorganizowano grupę wsparcia, warsztaty umiejętności opiekuńczych oraz zajęcia z dziećmi. Dzięki uczestnictwu w zajęciach matki są bardziej świadome siebie, rozumieją przyczyny i motywy swojego postępowania. Potrafią odreagować stresy, napięcia nie stosując agresji oraz lepiej kontrolują złość i impulsywne reakcje. Zajęcia umożliwiły stworzenia atmosfery bezpieczeństwa i zaufania, dzięki której uczestniczki otwierały się, dzieliły własnym doświadczeniem, omawiały  trudności, udzielały sobie wsparcia i pomocy, także poza zajęciami. Uczestniczki nabyły praktyczne umiejętności pielęgnacyjne tj. przewijanie, ubieranie, rozbieranie, karmienie i  kąpanie małego dziecka. Duże znaczenie dla nich miała praca nad budowaniem poczucia własnej wartości, jako kobiety a przede wszystkim matki. Przyczyniło się to do wzrostu pewności siebie, kompetencji rodzicielskich, podniesienia samooceny oraz poprawy więzi z własnym dzieckiem. dolnośląskie www.misjadworcowa.com.pl
31 Stowarzyszenie Moc Wsparcia Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi Głównym celem projektu było zabezpieczenie dzieci przed  dalszym doświadczaniem przemocy/krzywdzenia ze strony bliskich. Najważniejsze z podjętych działań to udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży doświadczającym krzywdzenia oraz ich rodzicom i opiekunom: poradnictwo psychologiczne, psychoterapia, interwencja kryzysowa, praca z rodzicami krzywdzącymi.
 Z pomocy skorzystać mogli nieodpłatnie mieszkańcy województwa śląskiego: Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Żywiec - duże zainteresowanie potwierdza istniejący deficyt tego typu usług kierowanych dla dzieci doświadczających krzywdzenia na terenie Śląska. Projekt pozwolił na rozszerzenie oferty wsparcia realizowanego w ramach Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi, dzięki temu rodziny z doświadczeniem przemocy mogły uzyskać specjalistyczną pomoc nieodpłatnie, bez konieczności czekania w długiej kolejce i niezależnie od miejsca zamieszkania. W razie konieczności, specjaliści Centrum podejmowali współpracę z pracownikami pomocy społecznej, kuratorami sądowymi, pedagogami i pracownikami pozostałych instytucji pomocowych, aby beneficjenci projektu uzyskali systemową pomoc. 
śląskie www.moc-wsparcia.pl/rozszerzamy-oferte-wsparcia-wspolpraca-z-fdn
32 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Szkolnych Bliżej Dziecka System wsparcia dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej w województwie mazowieckim Województwo mazowieckie charakteryzuje się największymi w kraju wewnętrznymi dysproporcjami społeczno-gospodarczymi, które mają min. wpływ na skalę przemocy rówieśniczej w szkołach - prawie 12% dzieci jest tu ofiarami dręczenia. Jednakże województwo nie wypracowało do tej pory systemu pomocy poszkodowanym dzieciom, a pedagodzy nie dysponują narzędziami do pracy z dziećmi-ofiarami przemocy rówieśniczej.

Głównym celem naszego projektu było zbudowanie lokalnego systemu wsparcia dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej w województwie mazowieckim.
 Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” stworzyło efektywny program wspierania dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej pt. Trening Pewności Siebie (TPS). W ramach projektu przeszkoliliśmy i przygotowaliśmy psychologów i pedagogów z poradni i szkół regionu radomskiego, siedleckiego, ciechanowskiego i ostrołęckiego do samodzielnego prowadzenia Treningów Pewności Siebie w swoich placówkach. W rezultacie projektu powstała sieć trenerów TPS, która rocznie będzie mogła pomóc ok. 1000 poszkodowanym dzieciom i rodzicom. Powstał lokalny system wsparcia dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej.
Projekt miał zasięg wojewódzki.

mazowieckie www.przemocwszkole.org.pl; www.pomocdziecku.pl
33 Stowarzyszenie Ocalić Szansę – SOS Razem powiedzmy stop krzywdzeniu dzieci! Edycja II Podczas realizacji projektu zrealizowano zakładany cel jakim było zapobieganie krzywdzeniu małych dzieci. Zorganizowano warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów i udzieolono poradnictwa rodzinnego. Bezpośrednimi odbiorcami warsztatów i poradnictwa były 22 osoby. Projekt obejął swoim zasięgiem Wrocław, miał charakter lokalny. Dzięki projektowi zwiększyły się umiejętności wychowawcze rodziców,  a także zmniejszyła się ilość przemocy stosowanej wobec małych dzieci.  dolnośląskie www.sos-wroclaw.pl
34 Stowarzyszenie Ocalić Szansę – SOS Jak mądrze korzystać z mediów elektronicznych? Cele szczegółowe projektu zrealizowano poprzez przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych i edukacyjnych w w szkołach podstawowych oraz w świetlicy prowadzonej przez Stowarzyszenie, a także poprzez przeprowadzenie warsztatów rozwijających zainteresowania (filmowych, fotograficznych, street artu, plastycznych i sportowych) dla dzieci i młodzieży. Dzięki projektowi odbiorcy zdobyli wiedzę o zagrożeniach w Internecie, o cyberprzemocy, dowiedzieli się jak się przed nimi ustrzec i do kogo zwrócić się o pomoc w przypadku zagrożenia. Dzięki projektowi dzieci nie tylko zwiększyły swoją wiedzę o bezpieczeństwie w Internecie, ale także zostały zachęcone do spędzania czasu z rówieśnikami, rozwijania swoich zainteresowań.  dolnośląskie www.sos-wroclaw.pl
35 Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem Chcę powiedzieć! Główny cel projektu, którym była pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego dzieci krzywdzonych i ich rodzin zostały osiągnięte. Osiągnięto cele szczegółowe: przerwanie sytuacji krzywdzącej dziecko i zabezpieczenie go przed zagrożeniem (w tym schronienie), wsparcie psychologiczne i prawne ofiary i jego rodziny, edukacja dzieci i rodziców w formie grupowej pod kątem ochrony dzieci oraz szkolenie profesjonalistów w zakresie skutecznej pomocy dziecku krzywdzonemu. Cel zadania był osiągany poprzez udzielenie wsparcia psychologicznego (konsultacje indywidualne, rodzinne oraz grupy wsparcia dla dzieci i rodziców) oraz pomoc prawną dla dzieci krzywdzonych i ich rodzin oraz zapewnienie schronienia w ośrodku wsparcia. Drugim ważnym celem zadania były działania edukacyjne dla dzieci, rodziców i profesjonalistów pomagającym dzieciom krzywdzonym. Realizacja projektu zwiększyła dostępność do bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej dla dzieci poszkodowanych i ich rodzin oraz zwiększyła się świadomość lokalna dotycząca konsekwencji krzywdzenia dzieci oraz możliwości uzyskania pomocy. śląskie www.bycrazem.com
36 Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Jedno Serce BOR  - Bezpieczna Opieka Rodzinna vol.2 Główne cele projektu zostały zrealizowane zgodnie z zamierzeniami. Rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego przeszli szkolenia, które przyczyniły się do poprawy jakości opieki nad dziećmi. Niezwykle ważne okazało się otrzymanie przez rodziców zastępczych wiedzy na temat pracy z nastolatkami po traumie oraz w temacie modelowania zachowań dzieci poprzez własne zachowania. Rodzice zastępczy uczestniczyli także w grupach wsparcia pod okiem psychologa, gdzie mieli możliwość wymiany  doświadczeń  oraz wdrażania nowych  sposobów wspomagania dzieci. Rodzice mieli także możliwość korzystania z indywidualnych spotkań z psychologiem i prawnikiem, podczas których skupiali się na rozwiązywaniu najpilniejszych problemów powierzonych im dzieci. Dzieci i młodzież brały udział w pilotażowych grupach socjoterapeutycznych opartych o metodę Dr Karyn Purvis ,, Wychowanie w oparciu o zaufanie”. Dzieci uczyły się wyrażania własnych emocji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
Zajęcia odbywały się od października do czerwca w powiecie bialskim, w Międzyrzecu Podlaskim, szkolenie wyjazdowe odbyło się w Warszawie. 
lubelskie www.jedno-serce.pl
37 Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem 2014/2015 Celem projektu było zapewnienie pomocy psychologicznej i prawnej dzieciom krzywdzonym, w tym wsparcie dziecka - ofiary przestępstwa, biorącego udział w procedurach prawnych i przygotowanie do pełnienia roli świadka w sądzie. Działania podjęte w ramach projektu służyły zapewnieniu pomocy psychologicznej i prawnej dzieciom krzywdzonym. W fazie diagnozy psychologicznej odbywały się spotkania z opiekunami w celu przeprowadzenia wywiadu o sytuacji rodzinnej dziecka i  objawów wskazujących na przemoc. W pracy z dzieckiem wykorzystane były metody diagnozy i terapii psychologicznej stosownie do potrzeb, m.in dla ofiar wykorzystania seksualnego. Podjęte były działania wspierające dziecko w ramach toczących się procedur prawnych. Dla osób wspierających dziecko zapewniona była pomoc prawna.  Ponadto w ramach projektu były podejmowane działania interdyscyplinarne związane z nawiązaniem współpracy z instytucjami pomocowym uczestniczących w systemie pomagania beneficjentowi i jego rodzinie. Zorganizowano spotkania interdyscyplinarne, w których uczestniczyli przedstawiciele instytucji pomocowych, w tym Policji, Szkół, Pomocy Społecznej oraz kuratorów.  lubelskie www.stowarzyszeniebonafides.pl
38 Stowarzyszenie SIEMACHA MAŁE DZIECI – WIELKA SPRAWA, EDYCJA V Działania skupiały się na dwóch grupach beneficjentów: rodzicach/opiekunach małych dzieci oraz profesjonalistach pracujących z rodzinami. Do tych pierwszych skierowana była oferta nieodpłatnych konsultacji, terapii indywidualnych lub rodzinnych, profesjonaliści zaś zaproszeni zostali do udziału w szkoleniach, superwizjach oraz konferencji. Ważnym aspektem działań projektowych było objęcie wsparciem: pracowników żłobków i przedszkoli, którzy rzadziej mają okazję konsultacji w obszarze przeciwdziałania krzywdzenia małych dzieci i pomocy rodzinie doświadczającej przemocy, osób – specjalistów oraz rodziców – mieszkających na terenach Województwa Podkarpackiego uboższych odpowiednio w ofertę dokształcania i wzmacniania kompetencji rodzicielskich. Z tych względów projekt rozszerzono także o miasto Sandomierz. Poprzez uczestnictwo w projekcie rodzice/opiekunowie podniośli kompetencje wychowawcze sprzyjające budowaniu prawidłowej relacji rodzic-dziecko, a specjaliści kompetencje zawodowe w obszarze pracy z więzią, co zmniejszy ryzyko wystąpienia i utrwalenia traumy relacyjnej, a tym samym zjawisko krzywdzenia małych dzieci na terenie objętym projektem. Ewaluacja projektu przyniosła potwierdzenie, iż jego realizacja jest ważnym etapem budowania lokalnej sieci profilaktyki krzywdzenia najmłodszych i programu pomocy dzieciom krzywdzonym. małopolskie www.siemacha.org.pl
39 Stowarzyszenie SIEMACHA Gmina przeciw przemocy - wzmacnianie systemu pomocowego Gminy Skawina Projekt „Gmina przeciw przemocy” został zrealizowany na terenie Gminy Skawina położonej w okolicy Krakowa. W jej skład wchodzą: miasto Skawina i 15 wsi. Celem projektu była poprawa sytuacji dzieci krzywdzonych poprzez merytoryczne wsparcie służb pomocowych i promocję podejścia systemowego do zjawiska przemocy. Grupą docelową działań projektowych byli profesjonaliści zajmujący się ofiarami i sprawcami przemocy wewnątrzrodzinnej i członkowie rodzin doświadczający przemocy. Przeprowadziliśmy praktyczne szkolenia i superwizje grupowe dla profesjonalistów. Zwiększyły one zakres i poprawiły jakość pomocy rodzinom i dzieciom. Udało się uwrażliwić miejscowych decydentów i profesjonalistów na sytuację dzieci i młodzieży, nauczyć dobrych praktyk w zakresie organizowania pomocy oraz wdrażania programów profilaktyki krzywdzenia. W związku z brakiem na terenie gminy systemu psychoterapeutycznego wsparcia dla dzieci i młodzieży – ofiar i świadków przemocy, w ramach projektu zrealizowaliśmy terapię rodzinną dla rodzin z terenu gminy. Projekt objął swoim działaniem również szkoły w gminie wzmacniając ich aktywność w zakresie profilaktyki przemocy rówieśniczej.  małopolskie http://kip.edu.pl/czym-sie-zajmujemy/projekty-i-partnerstwa
40 Stowarzyszenie SOS dla Rodziny Nie jesteście sami! Rodzice pod ochroną lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci Zrealizowano główne cele projektu, tj:
 a) Udzielanie pomocy rodzicom małych dzieci nastawionej na profilaktykę krzywdzenia dzieci
 b) Tworzenie lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci
. Sposób realizacji:
 - Indywidualne konsultacje
 - Warsztaty ”Bez klapsa? Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”
 - Szkolenia dla interdyscyplinarnej grupy profesjonalistów
 - Superwizje
- Konferencja Pomoc dzieciom krzywdzonym
 - broszura - Wystąpienie na Targach Aktywnych Form Pomocy
 - Informacje w mediach
. Beneficjenci:
rodzice małych dzieci i profesjonaliści: przedszkolanki, opiekunki w żłobkach, pielęgniarki i położne, pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, kuratorzy sądowi.

Projekt obejmował swoim zasięgiem: Szczecin, Kołbaskowo i Dobra.
Projekt to odpowiedź na lokalne potrzeby związane z tworzeniem systemów profilaktyki krzywdzenia małych dzieci. Analiza lokalnej oferty wskazuje na brak tego typu działań. 
W wyniku realizacji projektu udało się osiągnąć następujące rezultaty:
 - wzrost kompetencji i wrażliwości rodziców oraz profesjonalistów
, zacieśnianie współpracy
, zwrócenie uwagi publicznej na problem krzywdzenia małych dzieci.

zachodniopomorskie www.sos.home.pl
41 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Posłuchaj mnie - dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną Przeprowadzono diagnozę i spotkania psychologiczne/terapeutyczne, 2 edycje szkolenia „Wykorzystywanie seksualne dzieci – zajęcia warsztatowe dla nauczycieli przedszkoli i młodszych klas szkół podstawowych” i porady prawne. Psycholog pełnił dyżur telefoniczny. Działania projektowe objęły bezpośrednio dzieci, które doświadczyły wykorzystania seksualnego oraz przemocy fizycznej, emocjonalnej oraz ich rodziców/opiekunów i specjalistów. Dzięki działaniom projektowym zminimalizowano traumatyczne przeżycia dzieci doznających przemocy, wyposażono je w umiejętności radzenia sobie ze stresem, wzmocniono i podwyższono samoocenę. Podniesiono poziom świadomości i wrażliwości na kwestie wykorzystywania dzieci u osób zawodowo z nimi pracujących. Dostarczono podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności profesjonalistom. Wyedukowano rodziny/innych opiekunów dzieci w zakresie podejmowania podstawowych kroków zapobiegawczych. Zadbano o wzrost wiedzy na temat aspektów prawnych. wielkopolskie www.kopd.poznan.pl