Konkurs grantowy „Bezpieczne dzieciństwo”

Program grantowy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę finansowany ze środków The Velux Foundations

Program grantowy „Bezpieczne dzieciństwo” został zrealizowany w latach 2010 – 2017. Dofinansowano projekty mające na celu ochronę dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom. W programie uczestniczyły organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci w zakresie czterech linii programowych:

 1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie
 2. Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0-6 lat)
 3. Pomoc dzieciom-ofiarom przemocy
 4. Profilaktyka krzywdzenia i pomoc dzieciom w ośrodkach dla cudzoziemców

Przyznano łączną kwotę 7 331 500 PLN na realizację 424 projektów we wszystkich województwach.
Mapa projektów zrealizowanych w ramach programu grantowego: www.velux-pl.alco.dk.

Projekt sfinansowano ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Informacje o minionych edycjach konkursu w zakładce EDYCJE

1) Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

Projekty profilaktycznie i pomocowe na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

Beneficjenci: dzieci do 18 r.ż, rodzice, opiekunowie i profesjonaliści.

Działania finansowane w ramach programu:

 • pomoc psychologiczna i wsparcie dla ofiar przemocy w sieci i uzależnień od mediów elektronicznych,
 • debaty, konkursy, happeningi, gry terenowe i inne działania edukacyjne i aktywizujące dzieci i młodzież,
 • warsztaty i szkolenia

2) Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0-6 lat)

Projekty mające na celu zapobieganie krzywdzeniu małych dzieci oraz zapewnienie pomocy psychologicznej i wsparcia rodzinom z małymi dziećmi zagrożonymi krzywdzeniem.

Beneficjenci: dzieci w wieku 0-6 lat, rodzice, opiekunowie i profesjonaliści

Działania finansowane w ramach programu:

 • podnoszenie umiejętności rodzicielskich dot. radzenia sobie z trudnymi emocjami i wychowania bez przemocy,
 • organizacja szkoleń i warsztatów,
 • organizacja superrewizji dla profesjonalistów,
 • poradnictwo, konsultacje indywidualne, grupy wsparcia, terapia rodzin,
 • rozwijanie współpracy instytucjonalnej, tworzenie lokalnych systemów profilaktyki krzywdzenia małych dzieci.

3) Pomoc dzieciom-ofiarom przemocy

a) Projekty mające na celu zapobieganie przemocy i zapewnienie wsparcia dzieciom ofiarom przemocy i ich rodzinom, w tym przemocy w rodzinie oraz w placówkach edukacyjnych i pieczy zastępczej.

b) Projekty mające na celu zapewnienie pomocy psychologicznej i prawnej dzieciom krzywdzonym, w tym wsparcie dziecka-ofiary przestępstwa, biorącego udział w procedurach prawnych i przygotowanie do pełnienia roli świadka w sądzie.

Beneficjenci: dzieci do 18 r.ż, rodzice, opiekunowie i profesjonaliści.

Działania finansowane w ramach programu:

a) Projekty mające na celu zapobieganie przemocy i zapewnienie wsparcia dzieciom ofiarom przemocy i ich rodzinom, w tym przemocy w rodzinie oraz w placówkach edukacyjnych i pieczy zastępczej.

 • edukacja w zakresie identyfikacji przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej wobec dzieci, podejmowania interwencji w takich przypadkach oraz wprowadzania polityki ochrony dzieci w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych
 • bezpośrednia pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla dzieci - ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej oraz komercyjnego wykorzystywania
 • organizacja szkoleń i warsztatów
 • rozwijanie współpracy instytucjonalnej

b) Projekty mające na celu zapewnienie pomocy psychologicznej i prawnej dzieciom krzywdzonym, w tym wsparcie dziecka-ofiary przestępstwa, biorącego udział w procedurach prawnych i przygotowanie do pełnienia roli świadka w sądzie.

 • edukacja w zakresie prawnej i psychologicznej ochrony dzieci, ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej, oraz dzieci-ofiar komercyjnego wykorzystywania
 • bezpośrednia pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla dzieci, ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej, oraz dzieci-ofiar komercyjnego wykorzystywania 
 • organizacja szkoleń i warsztatów 
 • rozwijanie współpracy instytucjonalnej

4) Profilaktyka krzywdzenia i pomoc dzieciom w ośrodkach dla cudzoziemców

Projekty mające na celu zapobieganie krzywdzeniu dzieci oraz zapewnienie pomocy psychologicznej i wsparcia rodzinom przebywającym w ośrodkach dla cudzoziemców

Beneficjenci: dzieci do 18 r.ż., rodzice, opiekunowie i profesjonaliści

Działania finansowane w ramach programu:

 • podnoszenie umiejętności rodzicielskich dot. radzenia sobie z trudnymi emocjami i wychowania bez przemocy
 • organizacja warsztatów profilaktycznych, działań edukacyjnych i spotkań socjoterapeutycznych dla dzieci
 • poradnictwo, konsultacje indywidualne, grupy wsparcia, terapia rodzin
 • rozwijanie współpracy instytucjonalnej, tworzenie lokalnych systemów wsparcia, w tym rozwijanie sieci wolontariuszy

W ramach pierwszego konkursu „Bezpieczne dzieciństwo” zrealizowanego w latach 2010 – 2012 ze środków The VELUX Foundations Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę / wówczas Fundacja Dzieci Niczyje, dofinansowała 146 projektów na kwotę ponad 2 milionów złotych. Program objął ponad 20 tysięcy dzieci, 10 tysięcy rodziców i opiekunów oraz blisko 5 tysięcy profesjonalistów ze wszystkich województw Polski.