Konkurs grantowy 2013-2014

„Bezpieczne dzieciństwo” 2013/2014

Zrealizowano 34 projekty w trzech liniach programowych konkursu:
A - Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie – 12 projektów
B – Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci – 13 projektów
C – Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw – 9 projektów

W projektach uczestniczyło 6666 dzieci i młodzieży, 2666 rodziców i opiekunów oraz 1007 profesjonalistów. Pośrednimi uczestnikami projektów było ponad 14 500 dzieci i młodzieży, 10 000 rodziców i opiekunów i 11 000 profesjonalistów.
Przekazano granty na łączną kwotę 749 324,77 PLN.

Poniżej zamieszczamy opisy zrealizowanych projektów:

Nazwa organizacji Tytuł projektu Podsumowanie projektu Województwo Informacja o projekcie
ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia "Coś nowego dla każdego czyli świetlica w komplecie przy Internecie" - program profilaktyczny na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Główne założenia i cele projektu zostały zrealizowane zgodnie z przygotowanym harmonogramem działań. Najważniejsze z nich to: przeszkolenie grupy e-edukatorów i przeprowadzenie przez nich zajęć edukacyjnych z dziećmi; powołanie grupy administratorów, która na koncie facebookowym systematycznie zamieszczała informacje o realizowanych działaniach projektowych, ważnych wydarzeniach ELEOS, promowała dobre treści. Rodzice uczestniczyli w krótkich warsztatach edukacyjnych. W ramach obchodów DBI zorganizowano konkurs plastyczny "Razem tworzymy lepszy Internet". W trakcie całego projektu każda z grup świetlicowych przygotowała odpowiednio: etiudę filmową, prezentację multimedialną, gazetkę kwartalną, komiks, grę planszową i przedstawienie teatralne. Zorganizowano także grę miejską oraz festyn internetowy podczas którego zostały zaprezentowane efekty działań projektowych i wręczone nagrody każdej placówce za aktywny udział. W projekcie wzięło udział 93 dzieci z Białegostoku i Supraśla, 62 rodziców oraz 15 studentów. Dzięki naszym działaniom dzieci, młodzież i ich rodzice poszerzyli swoją wiedzę na temat internetu i możliwości jakie on daje. Wiedzą jak należy z niego mądrze i z rozwagą korzystać, a także jakie niebezpieczeństwa w sobie kryje i jak należy postępować, aby ich uniknąć. Realizacja projektu umożliwiła zakup mobilnego internetu do dwóch placówek. podlaskie www.eleos.pl
Fundacja "Dziecko w Centrum" "WOKÓŁ MAŁEGO DZIECKA" Koncepcja projektu „Wokół Małego Dziecka” opiera się na założeniu, że jak najwcześniejsze wspieranie rodziny w jej funkcjach opiekuńczo-wychowawczych może skutecznie zapobiegać krzywdzeniu małych dzieci, a w konsekwencji zmniejszyć ryzyko ich wykluczenia społecznego w przyszłości.Głównym celem naszych działań było wsparcie rodziców i opiekunów małych dzieci (0 -6 lat) zagrożonych krzywdzeniem i zaniedbywaniem poprzez realizację działań w następujących obszarach/modułach:
I. Promowanie wzorów dobrego rodzicielstwa oraz podniesienia świadomości społecznej w zakresie prawidłowej opieki nad małym dzieckiem.
II. Specjalistyczne poradnictwo dla rodziców małych dzieci w ich trudnościach opiekuńczo-wychowawczych.
III. Wsparcie rodzin z małymi dziećmi przez wolontariuszy programu „Asystent Małego Dziecka”
Projekt realizowaliśmy w okresie od 16 września 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku na terenie Powiatu Poznańskiego. Zorganizowaliśmy 28 spotkań edukacyjnych dla 234  osób, przeprowadziliśmy warsztat umiejętności wychowawczych dla 9 osób, a także rozpowszechniliśmy wśród beneficjentów projektu 500 ulotek informujących o projekcie oraz 500 kompletów materiałów edukacyjnych. Z oferty porad i konsultacji psychologiczno-pedagogicznych skorzystało 55 rodziców i opiekunów małych dzieci. Przeszkoliliśmy 8 wolontariuszy – kandydatów do programu „Asystent Małego Dziecka”.
wielkopolskie www.dzieckowcentrum.org
Fundacja "NON LICET" Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie "Głos dziecka" Celem projektu „Głos dziecka” było zwiększenie dostępności/umożliwienie dostępu do wsparcia - pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dzieciom, które doświadczyły krzywdzenia oraz ich opiekunom, a także profesjonalistom, którzy w praktyce spotykają się z problemem przemocy wobec dzieci. Cel został zrealizowany poprzez uruchomienie bezpośredniej pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej, co umożliwiło objecie pomocą większej liczby klientów oraz wpłynęło na możliwość zabezpieczenia systematycznych spotkań w krótszych odstępach czasowych. Ponadto przeszkolono dwie grupy profesjonalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci oraz umożliwiono im korzystanie z  konsultacji w indywidualnych sprawach dotyczących udzielania pomocy dzieciom krzywdzonym.
Program zakładał udzielenie: bezpośredniej pomocy indywidualnej w postaci konsultacji dla dzieci, rodziców/opiekunów, a także pracowników instytucji. Udzielane były również konsultacje prawne. Z  bezpośredniej pomocy skorzystało 71 osób. W szkoleniach wzięło udział 20 profesjonalistów.
Projekt był realizowany na terenie województwa dolnośląskiego w terminie od 16.09.2013r. do 30.06.2014r. Istotnym przesłaniem projektu było oddziaływanie na świadomość społeczną i uwrażliwienie dorosłych na problem krzywdzenia dzieci oraz takiego traktowania, które gwarantuje poszanowanie godności a także zminimalizowanie skutków doznanej krzywdy.
dolnośląskie www.nonlicet.pl
Fundacja "Słonie na balkonie" Bo wszystkie dzieci powinny być bezpieczne Projekt miał charakter lokalny i był realizowany na terenie Łodzi w okresie od 01.12.2013r. – 31.05.2014r. Celem projektu było wsparcie procesu terapeutycznego dzieci – ofiar i świadków przemocy oraz wsparcie psychologiczne ich opiekunów. Cel projektu został osiągnięty. Podobnie w większości założone rezultaty projektu, za wyjątkiem liczby rodziców objętych wsparciem. W ramach projektu przeprowadzono w sumie 32 godziny warsztatów dla rodziców, 64 godziny zajęć terapeutycznych dla dzieci krzywdzonych oraz 30 godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych. Wydane zostały dwie broszury informacyjne na temat przemocy – jedna skierowana do dzieci, druga do opiekunów. Wsparciem została w sumie objęta grupa 45 dzieci w wieku 5-13 lat oraz grupa 21 rodziców i rodziców zastępczych. Na podstawie obserwacji prowadzonych przez psychologów można stwierdzić że zauważalne są postępy w zakresie terapii małych pacjentów. Biorąc jednak pod uwagę krótki okres realizacji projektu oraz specyfikę grupy docelowej i szczególne potrzeby dzieci biorących udział w projekcie Fundacja uważa za niezbędne kontynuowanie działań w zakresie zajęć terapeutycznych i indywidualnych konsultacji z psychologiem. Ponadto, dzięki realizacji projektu Fundacja dostrzegła także potrzebę pomocy rodzicom zastępczym sprawującym opiekę nad dziećmi krzywdzonymi,  które często mają ograniczony dostęp do tego typu wsparcia. łódzkie www.slonienabalkonie.pl
Fundacja Ale heca! Internet bezpieczny dla młodzieży, czyli „WWW – wiem, widzę i wybieram!” edycja III Główny cel projektu, którym było zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z bezpieczeństwem w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego sposobu wykorzystywania sieci przez młodzież, został zrealizowany przede wszystkim poprzez przeprowadzenie warsztatów skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i do nauczycieli.
Zajęcia warsztatowe zorganizowano w 19 krakowskich szkołach. W 44 warsztatach uczestniczyło 942 uczniów (677 uczniów szkół podstawowych i 265 gimnazjalistów), a w 5 szkoleniach dla nauczycieli – 88 osoby. Dodatkowo przeprowadzono zajęcia dla 66 rodziców. Odpowiednio opracowane scenariusze zajęć (w trzech wersjach dla młodszych uczniów i w czterech wersjach dla uczniów starszych oraz programy zajęć dla nauczycieli opracowane dla konkretnych grup) umożliwiły kształtowanie postawy świadomego korzystania z sieci oraz budowanie wiedzy na temat oferowanych przez nią możliwości i obecnych zagrożeń.
Projekt został zrealizowany od końca września 2013 roku do połowy lutego 2014 roku na terenie Krakowa. Osiągnięto zakładany rezultat projektu, którym jest rozwój kompetencji uczniów związanych z bezpiecznym korzystaniem z Internetu oraz zaangażowanie nauczycieli w proces kształcenia tych umiejętności u swoich podopiecznych. Adres strony projektu:
http://wiemwidzewybieram.pl
małopolskie www.aleheca.org.pl
Fundacja EGO Dzieciństwo pod ochroną - Poradnia Rodzinna W pełni zrealizowano cele projektu - podjęto działania  profilaktyczne na rzecz zapobiegania krzywdzeniu małych dzieci oraz  jak też wsparcie ich rodzin w procesie wychowawczym.      Cele zostały zrealizowane poprzez  wartsztaty dla rodziców,  poradnictwo indywidualne oraz terapię rodzin. Ogólnie w projekcie wzięło udział 184  osoby z terenu województwa podlaskiego. Zainteresowanie realizowanymi działaniami przerosło oczekiwania realizatorów, proponowane wsparcie okazało się niezwykle cenne zarówo dla beneficjentów jak i dla instytucji lokalnych (MOPS, Policja, Sąd Rodzinny, ngo itp). Zostalo utworzone miejsce wsparcia dla osób potrzebujących specajlistycznej pomocy, jest szansa na kontynuację tegoż wsparcia oraz wpisanie w stały katalog instytucji pomocowych. Grono beneficjentów było kierowanych przez instytucje oraz o ofercie dowiadywały się ze strony internetowej: www.fundacjaego.pl, jak też zamieszczonych informacji na stronie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych jak też suwalskim informatorze internetowym. podlaskie www.fundacjaego.pl
Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży ,, Na krańcu tęczy" Kręgi na wodzie Projekt „Kręgi” miał na celu kontynuację działań mających skłonić lokalne mamy do bardziej świadomego rodzicielstwa oraz objąć naszym wsparciem kolejne rodziny, w których wychowują się małe dzieci. Spotkania, warsztaty i wyjazd  (główne poruszone tematy to: radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, interwencja kryzysowa, alkoholizm w rodzinie, itd.)  były prowadzone w taki sposób, by nasza społeczność wiejska zintegrowała się oraz poczuła się na siłach, by zmieniać powoli własną rzeczywistość przez drobne ale konkretne kroki. Niemniej ważnym punktem było wskazanie różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami z jakimi borykają się wybrane rodziny na co dzień – alkoholizm, trudności rozwojowe wieku dziecięcego, brak dostępu do specjalistów, itp. Projekt objął 13 rodzin z małymi dziećmi, głównie dysfunkcyjnych, z gminy Mietków, które co miesiąc spotykały się na warsztatach grupowych oraz indywidualnie ze specjalistami, z którymi omawiane były problemy dotyczące danej rodziny. Zostali oni zaopatrzeni w konkretną, jasno podaną wiedzę, wskazówki i materiały do pracy w domu z ich dziećmi. Zmiany te udało się w sporym procencie osiągnąć, o czym świadczy aktywne zaangażowanie coraz większej grupy rodziców w organizowanie imprez dla dzieci oraz liczba godzin poświęconych spotkaniom indywidualnym, która znacznie przekroczyła zakładany limit, jednak jak zawsze jest to kropla w morzu potrzeb.  dolnośląskie www.nakrancuteczy.org.pl
Fundacja Panoptykon Cyfrowa Wyprawka Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia kompetencji dzieci i młodzieży w zakresie unikania zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu. Uczestnicy projektu dowiedzieli się m.in., że ich bezpieczeństwo zależy od tego, czy umieją chronić informacje o sobie. Uzyskali wiedzę, która pozwoli im na korzystanie z sieci w sposób pozwalający unikać np. strat materialnych i emocjonalnych oraz na podejmowanie świadomych decyzji konsumenckich.
Cele te były realizowane zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Bezpośrednio miało to miejsce poprzez przeprowadzenie cyklu lekcji pilotażowych w szkołach przez trenerkę Fundacji Panoptykon i na bazie autorskich materiałów opracowanych przez Fundację. W lekcjach pilotażowych wzięło udział 62 uczniów szkół podstawowych, 115 gimnazjalistów i 50 licealistów z 3 szkół (z Sejn, Starachówki k. Mińska Mazowieckiego i Przemyśla) oraz ze świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Krakowa. Pośrednio do podniesienia kompetencji dzieci i młodzieży przyczyniła się realizacja warsztatów dla nauczycieli, których celem było przygotowanie uczestników do poprowadzenia zajęć w szkołach. W 4 warsztatach i jednym spotkaniu z nauczycielami, które odbyło się w jednej ze szkół biorącej udział w programie lekcji pilotażowych, wzięło udział łącznie 78 nauczycieli z 38 miejscowości z całej Polski.
Materiały edukacyjne i bieżące informacje były publikowane na stronie www.cyfrowa-wyprawka.org 
mazowieckie www.panoptykon.org
Fundacja Sto Pociech Strefa mocy. Profilaktyka zaburzeń więzi i krzywdzenia dzieci. 1.Projekt zakładał, że wspieranie rodzin na wczesnym etapie ich rozwoju, to skuteczny sposób zapobiegania dysfunkcjom rodziny w późniejszych latach. Koncentrował się na wzmocnieniu rodziców w kompetencjach wychowawczych, wsparciu matek w pierwszym roku po porodzie – jako profilaktyka baby-blusa i depresji poporodowej, wzmocnieniu ojców w ich roli oraz par rodzicielskich w radzeniu sobie z konfliktami. 2. Uczestnikom zaproponowaliśmy: udział w grupie wsparcia dla mam „Urodziłam Życie”, udział w grupie wsparcia i rozwoju dla ojców, w  warsztatach psychoedukacyjnych  „Moje dziecko mnie złości” połączonych z grupą wsparcia "Strefa mocy", w cyklu warsztatów dla par „Jak się dobrze kłócić”, a także w konsultacjach psychologicznych dla dorosłych i konsultacjach z psychologiem dziecięcym. 3. Szacujemy, że nasze działania trafiły do około 130 rodzin z dziećmi od 0 do 6 lat (liczba bezpośrednich beneficjentów). 4. Projekt adresowany był do mieszkańców Warszawy i okolic. 5. Zakładane rezultaty projektu zostały osiągnięte. Uczestnicy wzmocnili swoje kompetencje rodzicielskie, zdobyli umiejętności skutecznego i nieagresywnego radzenia sobie z dziećmi w trudnych wychowawczo sytuacjach oraz nauczyli się, że warto wspierać się nawzajem i wymieniać doświadczeniami w gronie rodziców. Nabyli także podstawową wiedzę o tym jak sobie radzić z konfliktami w związku, aby służyły one rozwojowi relacji pary i w mniejszym stopniu były destrukcyjne dla dzieci. mazowieckie www.stopociech.pl
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu Działania profilaktyczne i pomocowe na rzecz bezpieczeństwa dzieci z nieprawidłowym rozwojem w wieku od 0 do 6"” Projekt miał na celu podniesienie kompetencji wychowawczych 10 rodzin wobec dzieci z nieprawidłowym rozwojem (0-6 lat) z miasta Elbląg i powiatu elbląskiego w okresie IX.2013-VI.2014r.oraz uświadomienie rodzicom, że przemoc wpływa na opóźnienie rozwoju psychofizycznego i społecznego, powodując szerokie spectrum zaburzeń emocjonalnych. Celem specjalistów było wsparcie rodziców w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości urodzenia dziecka  z nieprawidłowym rozwojem. Zgodnie z założeniami projektu rodzice zdobyli kompetencje oraz umiejętności niezbędne do prawidłowej stymulacji rozwoju dziecka na każdym jego etapie z uwzględnieniem ich deficytów. Kluczowym elementem podczas zajęć było nabycie prawidłowych metod wychowaw., wglądu rodziców względem własnego zachowania oraz emocji, prowadzących do eliminacji skutków zaniedbania i przemocy. Projekt realizowany był podczas warsztatów i indywid. spotkań z psychologiem, zajęć grupowych i indywid. spotkań z pedagogiem, indywid. konsultacji ze specjalistą z zakresu rozwoju psychomotorycznego,indywid. spotkań z prawnikiem,indywid. spotkań z pielęgniarką/położną. Pod koniec projektu odbył się rodzinny wyjazd weekendowy do ośrodka  wypoczynk. ze specjalistami podczas którego prowadzone były warsztaty z psychologiem. Sukcesem jest podniesienie świadomości rodziców dotyczącej przejawów krzywdzenia dziecka oraz podjęcia wszelkich form naprawczych. warmińsko-mazurskie www.psouu.elblag.com.pl
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki Patronus Projekt „Patronus” zakładał wzbogacenie dotychczasowych usług pomocowych Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA Oddział Białostocki na rzecz dzieci–ofiar przestępstw i krzywdzenia o dodatkowe dyżury: konsultanta obsługującego telefon informacyjny, konsultanta-opiekuna, psychologa, psychiatry i prawnika oraz superwizję konsultantów. W projekcie wzięli udział opiekunowie/rodzice dzieci- ofiar/świadków przestępstw, dzieci i młodzież – będące ofiarami/świadkami przestępstw oraz pośrednio przedstawiciele instytucji  działających na rzecz ochrony dziecka oraz osoby, które podejrzewały, że dziecko zostało skrzywdzone. Łącznie z usług wszystkich specjalistów skorzystało 160 osób z terenu całego województwa podlaskiego, odbyło się 516 konsultacji, a także superwizja pracowników realizujących projekt. Działania podjęte w ramach realizacji projektu umożliwiły poprawę sytuacji dzieci z terenu województwa podlaskiego, które padły ofiarą przestępstwa i uczestniczyły w procedurach prawnych – przesłuchaniach i rozprawach sądowych, stosownie do zgłaszanych potrzeb i oczekiwań. Projekt był realizowany w okresie od 01.10.2013r do 30.06.2014r., na terenie województwa podlaskiego. podlaskie www.klanza.bialystok.pl
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki Troskliwy rodzic - bezpieczne dziecko W ramach projektu „Troskliwy rodzic – bezpieczne dziecko” zrealizowano:
-11 spotkań edukacyjnych dla rodziców dzieci przedszkolnych ( 11 spotkań po 3 h – łącznie 33 godziny zajęć) – w spotkaniach uczestniczyło 118 rodziców.,
-zajęcia grupowe dla mam z dziećmi do 1 roku życia – odbyły się dwa cykle zajęć dla mam, w których łącznie uczestniczyło 15 mam oraz 15 dzieci
 -zajęcia „Aktywne czwartki”- dla dzieci wspólne z rodzicami, uczestniczyło w nich 40 osób
-10 szkoleń po 6 godzin dla pracowników  przedszkoli i grup przedszkolnych dotyczących zjawiska krzywdzenia dziecka – w spotkaniach uczestniczyło 161 pracowników przedszkoli
-dwudniowe szkolenie z zakresu metody Wideotreningu dla 9 pracowników Centrum
Rodzice dzieci w wieku 0-6 lat biorący udział w zajęciach poszerzyli swoje umiejętności wychowawcze, mieli możliwość uzyskania wsparcia i pomocy dla siebie, możliwość wymiany doświadczeń z rodzicami o podobnych doświadczeniach. Profesjonaliści biorący udział w szkoleniach nabyli praktycznych umiejętności prowadzenia rozmowy z dzieckiem krzywdzonym, a także zasad postępowania w konkretnych przypadkach rodzin, w których występowały czynniki ryzyka krzywdzenia małych dzieci lub dochodziło do przemocy. Pracownicy centrum poznali metodę wideotreningu komunikacji, która zostanie wykorzystana do pracy z rodzinami w ich domach, a także na terenie placówki Projekt realizowany był na terenie Miasta Białystok w okresie od 16.09.2013r do 30.06.2014r. 
podlaskie www.klanza.bialystok.pl
Pracownia Alternatywnego Wychowania Bezpieczniej w realnym świecie Główny cel projektu został zrealizowany poprzez zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci poprzez rozwijanie ich umiejętności psychospołecznych. Najważniejszymi zrealizowanymi działaniami były warsztaty psychologiczne, profilaktyczne i  zajęcia tematyczne: warsztaty ceramiczne, zajęcia fotograficzne. W projekcie wzięło udział 35 dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 lat, podopiecznych Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej. Uczestnicy pochodzą z rodzin defaworyzowanych społecznie, zamieszkujących najbiedniejsze dzielnice Łodzi.
Dzięki uczestnictwu w projekcie podopieczni  Świetlicy poszerzyli wiedzę na temat bezpieczeństwa i unikania niebezpieczeństw sieci, zyskali wiedzę na temat przestępstw i nieuczciwości Internautów. Duży nacisk kładliśmy na  nawiązywanie przyjaźni w realnym świecie. Dzieci i młodzież miały okazję do bliższego zakolegowania i połączenia się we wspólnej pasji. Mimo, iż wciąż internet stanowi dużą konkurencję dla kolegowania się na żywo, zauważalne było, iż podopieczni placówki lepiej się czują w swoim towarzystwie, nawiązują bliskie relacje  jak i chętniej i częściej spotykają się w wolnym czasie. Od połowy trwania projektu, zauważyliśmy również, iż dzieci częściej przyprowadzają na zajęcia kolegów spoza Świetlicy jako gości.
łódzkie www.pawlodz.org
Pracownia Alternatywnego Wychowania Stop przemocy Projekt "Stop przemocy" był realizowany w terminie od 16. września 2013 roku do 30. czerwca 2014 roku. W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:
1. spotkania warsztatowe dla 13 -osobowej grupy rodziców podopiecznych Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym;
2. indywidualne spotkania konsultacyjne z rodzicami;
3. socjoterapeutyczne zajęcia profilaktyczne dla 17. dzieci w wieku 3 - 5 lat.
W efekcie zrealizowanego projektu rodzice naszych podopiecznych rozwinęli umiejętności z zakresu komunikacji z dzieckiem, wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie, rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy psychicznej i/lub fizycznej oraz umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Podczas konsultacji wraz z psychologiem rozwiązywali codzienne trudności głównie związane z wychowaniem dzieci. W wyniku zrealizowanych zajęć socjoterapeutycznych dzieci nabyły umiejętności określania własnych granic oraz szanowania granic innych ludzi, nastąpił wzrost ich poczucia własnej wartości, nabyły umiejętności odreagowywania negatywnych emocji. Zajęcia te były realizowane w formie zajęć plastycznych, kulinarnych oraz ruchowych. 
łódzkie www.pawlodz.org
Stowarzyszenie "Jedynka dzieciom" "Spartaki@da Wiedzy" Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „Spartaki@da Wiedzy”. Działania przeprowadzone wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie oraz Powiatową Poradnią Psychologiczną – Pedagogiczcną w Złotowie zostały w pełni zrealizowane. Poprzez podjęte działania: warsztaty z policjantem pt. „Bezpieczny Internet”, zajęcia z pedagogiem, „Portale społecznościowe” - warsztaty z psychologiem, warsztaty literackie, matematyczne, sportowe i ekologiczne zorganizowane w formie gier, zabaw i rozgrywek udało się uświadomić dzieciom i ich rodzicom, że czas spędzony poza komputerem, czy telewizorem może być równie atrakcyjny. „Spartaki@da Wiedzy” to czas spędzony na zmaganiach intelektualno - sportowych. Dzieci przez udział w atrakcyjnych warsztatach, których zwieńczeniem była spartakiada dla mieszkańców Złotowa poznały ideę bezpieczeństwa w sieci oraz sposoby mądrego spędzania czasu wolnego. W projekcie bezpośrednio wzięło udział 135 dzieci z klas I - III, którym poprzez atrakcyjne formy udało się osiągnąć zakładane rezultaty. W czerwcowej „Spartaki@dzie Wiedzy” uczestniczyło 1000 osób. Dzieci i ich opiekunowie opisywali realizowane działania na specjalnie do tego przygotowanej stronie pod nazwą www.spartakiadawiedzy.pl.tl wielkopolskie www.jedynka-zlotow.pl
Stowarzyszenie "Misja Dworcowa" im.ks. Jana Schneidera Szczęśliwa MaTkA=Szczęśliwe DzIeCiŃsTwO Główne cele zostały zrealizowane. Zapobiegliśmy krzywdzeniu małych dzieci oraz zapewniliśmy pomoc psychologiczną i wsparcie samotnych matek. Cele zostały zrealizowane poprzez zajęcia psychoedukacyjne, grupę wsparcia i zajęcia z dziećmi. Na zajęciach dostarczono wiedzy na temat zjawiska przemocy i skutków jej stosowania wobec dzieci oraz zasad konstruktywnej komunikacji i sposobów radzenia sobie z różnymi stresami i napięciami. Matki poznawały konstruktywne strategie wychowawcze alternatywne dla przemocy i doskonaliły swoje umiejętności wychowawcze. Na grupie wsparcia były omawiane bieżące problemy i trudności z jakimi spotykały się uczestniczki: stresy i frustracje, konflikty i nieporozumienia z innymi, wątpliwości. Podczas zajęć z dziećmi zostały wprowadzone elementy relaksacji (czytanie bajek,kołysanie, przytulanie, turlanie przy muzyce).W projekcie wzięło udział 44 osoby. Uczestnicy projektu pochodzili z Wrocławia i okolic. Dzięki uczestnictwu w zajęciach matki są bardziej świadome siebie, rozumieją przyczyny swojego postępowania. Nazywają i wyrażają konstruktywnie emocje, udzielają sobie informacji zwrotnych oraz lepiej kontrolują złość. Dzięki temu spadła ilość zachowań agresywnych wobec dzieci oraz liczba konfliktów między matkami. Zajęcia umożliwiły stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania dzięki której uczestniczki otwierały się, dzieliły własnym doświadczeniem. Duże znaczenie dla nich miała praca nad budowaniem poczucia własnej wartości jako kobiety i matki.  dolnośląskie www.misjadworcowa.com.pl
Stowarzyszenie "Mocni w Duchu" W przyjaźni siła Główny cel projektu to    profilaktyka uzależnień od mediów elektronicznych i przemocyrówieśniczej w Internecie były realizowane zgodnie z założeniami. Działaniami objęto w sumie 47 dzieci i młodzieży wywodzących się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, a tym samym. będących w grupie podwyższonego ryzyka popadania w uzależnienia. Uczestnicy skorzystali  z zajęć ukierunkowanych na zastosowanie sprzętu elektronicznego jako pomocy edukacyjnej i źródła informacji o świecie – było to oglądanie wartościowych filmów, nauka obsługi komputera, gry i zabawy edukacyjne na komputerze. W ramach klubu pasjonatów odkrywali swoje pasje różnorodne: od sportu poprzez kuchnię. Uczestnicy projektu odbyli też szereg zajęć o charakterze integracyjnym, przygotowali i przeprowadzili grę terenową, która była połączeniem zagadnień z zakresu ekologii, biznesu, jak i wskazaniem wielkiego znaczenia, jakie ma w dzisiejszym świecie energetyka i prąd. Uczestnicy projektu mieli ponadto zapewnioną stała pomoc psychologiczną i możliwość udziału w warsztatach profilaktycznych przygotowanych przez profesjonalistów od tematyki uzależnień. Projekt miał charakter lokalny, uczestnicy to mieszkańcy miasta Łodzi. Do najważniejszych rezultatów należą: przekazanie młodym informacji  na temat    zagrożeń ze strony mediów elektronicznych,  rozwój     dziecięcych talentów  i zainteresowań, pozytywne relacje    rówieśnicze, integracja grupy, wspólnie przygotowana i poprowadzona gra terenowa.   łódzkie www.anielisko.pl
Stowarzyszenie ADESSE Bezpieczna więź fundamentem szczęścia Główne założenie projektu - zwiększenie efektywności działań profilaktycznych skierowanych do rodzin z małymi dziećmi, poprzez promowanie prawidłowych postaw rodzicielskich i podnoszenie kompetencji profesjonalistów, zostało zrealizowane poprzez działania:              
1. Pomoc psychologiczną dla rodziców małych dzieci – odbyło się 117h konsultacji, w których uczestniczyło 129 osób. Zrealizowano 14h zajęć warsztatowych, w których uczestniczyły w sumie 22 osoby.
2. Szkolenia i superwizje dla profesjonalistów pracujących z rodzinami z małymi dziećmi – odbyły się cztery  szkolenia i trzy superwizje grupowe, w których uczestniczyło 79 osób.
3. Stworzenie lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci – odbyły się dwa spotkania   z profesjonalistami z terenu powiatu świdnickiego, w których uczestniczyły 33 osoby.
Projekt realizowany był w terminie od 16 września 2013r. do 30 czerwca 2014r. na terenie powiatu świdnickiego oraz powiatu strzelińskiego (województwo dolnośląskie).
Dzięki prawidłowej realizacji działań osiągnięto zaplanowane rezultaty- wzrosły kompetencje rodziców w zakresie kształtowania prawidłowych relacji z dziećmi,wzrosły wiedza i zakres kompetencji profesjonalistów, co przekłada się na efektywność profilaktyki krzywdzenia małych dzieci
Informacje o projekcie umieszczane były m. in. na stronie: www.pcpr.swidnica.pl
dolnośląskie  
Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA SZANSA dla dziecka W wyniku realizacji zrealizowano cele projektu. W ramach projektu zrealizowano:
-poradnictwa prawnego - 228 godzin.
-poradnictwa psychologicznego-228 godzin
Zgodnie z harmonogramem przeprowadzono szkolenia dla 3 grup interdyscyplinarnych(18 godz.). W projekcie wzięło udział 36 dzieci i młodzieży, 65 rodziców/opiekunów, 79 profesjonalistów.Projekt realizowany był na terenie 3 powiatów.
dolnośląskie www.szansa.glogow.org
Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA Bez nienawiści - informacja, edukacja, akcja Projekt miał na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści w internecie poprzez zwiększenie kompetencji dzieci i młodzieży związanych z rozpoznawaniem, przeciwdziałaniem i radzeniem sobie z mową nienawiści w internecie. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla 18 nauczycieli w powiecie głogowskim, którzy następnie przeszkolili 1586 dzieci i młodzieży w swoich szkołach. W kampaniach przeciwko mowie nienawiści przygotowanych i zrealizowanych w szkołach wzięło udział ok. 5000 uczniów i 120 nauczycieli z 9 szkół. Dzięki projektowi nauczyciele zwiększyli swoją wiedzę na temat mowy nienawiści i zdobyli kompetencje potrzebne do prowadzenia zajęć edukacyjnych w tym zakresie. Uczniowie nauczyli się czym jest mowa nienawiści w internecie i jak na nią reagować. Obie grupy zwiększyły swoją motywację do pracy na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści w internecie. W ramach projektu opracowano stronę internetową, która znajduje sie pod adresem:
http://szansa-bez-nienawiści.pl
dolnośląskie www.szansa.glogow.org
Stowarzyszenie Edukacyjne "Łapska Dwójka" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach Dwójka bezpieczna w sieci Głównym celem projektu było nabycie przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach umiejętności kulturalnego i bezpiecznego korzystania z internetu. Cel ten został zrealizowany poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie 78 godzin zajęć dla dzieci, szkolenia dla rodziców, gry terenowej, debaty i konkursu plastycznego połączonego z wystawą. W projekcie wzięło udział 250 uczniów, 219 rodziców oraz 15 nauczycieli, w tym 5 profesjonalistów biorących bezpośredni udział w projekcie i 10 nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami podczas gry terenowej i debaty. Projekt objął swoim zasięgiem miasto Łapy w woj. podlaskim. Dzięki przeprowadzonym działaniom beneficjenci bardziej dbają o bezpieczeństwo swoich danych, komputera, mają większą świadomość na temat zagrożeń czyhających w internecie. Zwiększyło się zainteresowanie rodziców tym, co dzieci robią w sieci. podlaskie www.lapskadwojka.org.pl
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Rezerwat Kultury" „Rodzicielstwo bywa trudne” Zorganizowaliśmy 6 otwartych wykładów psychologicznych i przeprowadziliśmy 48 godz. konsultacji psychologicznych.
Z projektu skorzystało 128 osób (rodzice dzieci w wieku 0-5 lat z terenu Żoliborza i okolic): wykłady - 94 osoby, konsultacje psychologiczne - 34 osoby. Do części merytorycznej projektu było zaangażowanych 6. profesjonalistów - psychoterapeutów i psychologów.
Zakładane cele zostały zrealizowane, zwiększyła się wiedza rodziców na temat rozwoju i potrzeb małego dziecka, funkcjonalnych nieraniących dziecko metod wychowawczych, źródeł problemowych zachowań dziecka. Analiza ankiet ewaluacyjnych wykazała, że 98% osób deklaruje, że zdobyta wiedza pomoże im w budowaniu lepszych relacji z dzieckiem, 26% osób skorzystało po wykładach z konsultacji psychologicznych, oraz uczestniczyło w kilku wykładach.
Dzięki projektowi mogliśmy kontynuować nasze działania wspierające rodziców małych dzieci w budowaniu bezpiecznej relacji rodzic-dziecko.
 Realizując projekt docieraliśmy z informacją do lokalnych instytucji pracujących z rodzicami i dziećmi, popularyzując idee bezpiecznej relacji rodzic-dziecko oraz znaczenia wczesnego przywiązania.
Znaczenie dla beneficjentów miał fakt, że wsparcie było dostępne i nieodpłatne. Rodzice jako cenne wskazywali że: nie są sami, pomoc jest szybka i w bezpiecznych warunkach. Kilkoro rodziców skorzystało z konsultacji pod wpływem wykładów i odważyło się przyjść do gabinetu i opowiedzieć o problemie.
mazowieckie www.pomocrodzicom.pl
Stowarzyszenie Moc Wsparcia Punkt konsultacyjno-interwencyjny "Komnata Świetlików" Realizowane działania przyczyniły się do osiągnięcia zasadniczego celu projektu – zabezpieczenia dziecka przed  dalszym doświadczaniem przemocy/krzywdzenia ze strony bliskich. Cele projektu zostały osiągnięte poprzez uruchomienie dla mieszkańców Miasta oferty Punktu konsultacyjno-interwenyjnego wraz z pokojem przesłuchań. W ramach działalności Punktu udzielono ponad 200h wsparcia specjalistycznego: psychologicznego (interwencja kryzysowa, konsultacje indywidualne, rodzinne), terapeutycznego i prawnego dla dzieci krzywdzonych i ich opiekunów.
Grupę docelową projektu stanowiły dzieci z terenu Sosnowca, które doświadczyły krzywdzenia lub były jego świadkami, ich rodzice/opiekunowie oraz profesjonaliści pracujący w tym obszarze (kuratorzy, policjanci, pracownicy socjalni itp.). Projekt zrealizowano na terenie miasta Sosnowiec.
Wnioski z ewaluacji projektu wskazują, że dla wielu osób Punkt był jedynym miejscem, w którym mogli uzyskać pomoc. Były to głównie osoby odsyłane z lokalnych instytucji wsparcia, które nie posiadają oferty kierowanej do dzieci krzywdzonych. Dzięki realizacji działań projektu uzupełniona została na terenie miasta luka w obszarze psychologicznej pracy z dzieckiem przez co ograniczono niepokojące zjawisko pozostawiania dzieci krzywdzonych bez specjalistycznej pomocy. Kontynuacja działalności Punktu finansowana jest ze środków Gminy.
Strona projektu:
 http://moc-wsparcia.pl/profilaktyka/
śląskie www.moc-wspracia.pl
www.kraina-swietlikow.pl
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka" „TRENING PEWNOŚCI SIEBIE” PROGRAM WSPARCIA DLA DZIECI-OFIAR  PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ Głównym celem projektu było dostarczenie profesjonalnej pomocy psychologicznej i prawnej dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej oraz ich rodziców i nauczycieli. Cel został zrealizowany dwutorowo: poprzez zapewnienie bezpośredniej psychologicznej pomocy i wsparcia dla dzieci ich rodziców w formie Treningów Pewności Siebie oraz poprzez stworzenie strony edukacyjnej dla rodziców, nauczycieli, profesjonalistów dotyczącej psychologicznej oraz prawnej ochrony dzieci przed przemocą rówieśniczą.
W projekcie wzięło udział 189 dzieci i rodziców z województwa mazowieckiego. Projekt miał zasięg wojewódzki, a strona internetowa ogólnopolski.
 W efekcie projektu dzieci-ofiary przemocy rówieśniczej otrzymały konkretną ofertę pomocy, stały się bardziej asertywne i pewne siebie, 42% dzieci przestało doświadczać przemocy, a pozostałe doświadczały przemocy zdecydowanie rzadziej, dzieci rzadziej unikały szkoły i rzadziej doświadczały depresji.
Rodzice dzieci-ofiar zdobyli wiedzę na temat zjawiska przemocy, poszerzyli wiedzę na temat prawa i przepisów dotyczących sytuacji przemocy, nauczyli się aktywnie wspierać dziecko w trudnych sytuacjach i interweniować w szkole.
Projekt przyczynił się zarówno do tworzenia systemu wsparcia dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej w województwie mazowieckim jak i do zebrania informacji dotyczących pomocy dzieciom-ofiarom przemocy, które będą źródłem wsparcia dla rodziców i specjalistów.
www.pomocdziecku.pl
mazowieckie www.przmocwszkole.org.pl
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie JAK NIE WPAŚĆ W SIEĆ? III Cele główne i szczeg. zostały osiągnięte,uczestnictwo w proj. pozwoliło beneficjentom na podniesienie wiedzy na temat:mechanizmów uzależnienia od komputera i Internetu,form pomocy osobom,którym grozi uzależnienie.Ucz. nabyli umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji w zakresie korzystania z zasobów Intern..W ramach proj.zrealizowano program profilaktyczny- przeprowadzono370 warsztatów w 15klubach Młoda i Wolna Strefa.Wychowawcy posiadali odpowiednie uprawnienia i doświadczenie. Zorganizowano konkurs plastyczny o cyberprzemocy oraz 2akcjehappeningowe.Bezpośrednimi beneficjentami proj. były dzieci i młodzież uczęszczająca do Klubów Wolna i Młoda Strefa w wieku 7-18lat–600osób (z uwzględnieniem rotacji).Pośrednimi beneficjentami projektu byli rodzice klubowiczów–ok.1200osób oraz mieszkańcy uczestniczący w obu happeningach–ok200osób.Projekt zrealizowany został w 15Klubach Wolna  i Młoda Strefa znajdujących się na terenie woj. świętokrzyskiego.Dzięki działaniom realizowanym w ramach proj. beneficjenci uświadomili sobie,iż  z rozwojem mediów elektronicznych oraz wzrostem ich popularności wzrasta skala cyberprzemocy.Klubowicze i ich rodzice dowiedzieli się gdzie szukać pomocy w przypadku podejrzenia wystąpienia tego  zjawiska. Zauważyliśmy,iż skrócił się czas korzystania z komput. przez naszych klubowiczów na korzyść wspólnego spędzania wolnego czasu podczas zajęć w sekcjach zainteresowań.Inf. zostały zamieszczone na stronach: www: wolnastrefa.pl; nadziejarodzinie.org.pl świętokrzyskie www.nadziejarodzinie.org.pl
Stowarzyszenie Ocalić Szansę – SOS W  internecie czy w realu? 1. Głównym celem projektu było ukazanie negatywnych skutków nadużywania mediów elektronicznych i zmniejszenie częstotliwości korzystania z komputera, internetu i gier.
2. Najważniejsze działania Projekt zakładał przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych oraz rozwijających zainteresowania dla dzieci i młodzieży, oraz comiesięcznych konsultacji psychologa dla społeczności lokalnej.
3. W projekcie wzięło udział  30 podopiecznych świetlicy prowadzonej przez Stowarzyszenie Ocalić Szansę – SOS (dzieci i młodzież w wieku 6-17 lat). Odbiorcy pochodzą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, wieloproblemowych, w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Ze względu na niski status materialny nie korzystają z odpłatnych zajęć. Najczęściej spędzają czas  wolny oglądając TV, grając na komórkach oraz przesiadując na portalach społecznościowych. Odbiorcami byli również mieszkańcy osiedla Huby, którzy skorzystali z konsultacji z psychologiem, a także Ci, do których dotarła  ulotka na temat uzależnień od mediów elektronicznych.
4. Projekt miał charakter lokalny, objął swoim działaniem mieszkańców wrocławskiego osiedla Huby.
5. Dzięki naszym działaniom podopieczni mieli szansę nieodpłatnego uczestniczenia w ciekawych zajęciach edukacyjnych i rozwijających zainteresowania. Dzięki warsztatom przekonali się, że warto rozwijać swoje zainteresowania i inwestować w koleżeństwo i przyjaźnie z innymi.
dolnośląskie www.sos-wroclaw.pl
Stowarzyszenie Ocalić Szansę – SOS Razem powiedzmy stop krzywdzeniu dzieci! 1. Głównym celem projektu było zapobieganie krzywdzeniu małych dzieci. Cel został osiągnięty  poprzez organizacje warsztatów umiejętności  wychowawczych, poradnictwa rodzinnego i konsultacji.
2. Najważniejsze działania. Projekt zakładał przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych , comiesięczne poradnictwo rodzinne oraz konsultacje z psychologiem dla mieszkańców osiedla.
3. W projekcie wzięło udział 22 mieszkańców wrocławskiego osiedla Huby. Byli to rodzice, krewni lub opiekunowie prawni podopiecznych uczestniczących do Świetlicy Środowiskowej i Punktu Przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Ocalić Szansę – SOS. 10 osób wzięło udział w warsztatach umiejętności wychowawczych, 12 osób (z 10 rodzin) było objętych poradnictwem rodzinnym. Odbiorcami byli również mieszkańcy osiedla, którzy korzystali z konsultacji z psychologiem podczas comiesięcznych otwartych dyżurów. Pośrednimi odbiorcami byli również: społeczność lokalna osiedla Huby, do której dotarły ulotki na temat krzywdzenia dzieci oraz uczestnicy festynów
4. Projekt miał charakter lokalny, objął swym działaniem mieszkańców wrocławskiego osiedla Huby.
5. Dzięki naszym działaniom rodzice i opiekunowie zwiększyli swoje umiejętności wychowawcze, poznali negatywne skutki stosowania przemocy wobec dzieci. Dowiedzieli się również gdzie szukać pomocy, zaczęli mówić o swoich trudnościach.
dolnośląskie www.sos-wroclaw.pl
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" "Razem-Blisko-Bezpiecznie" Główne założenia projektu, którymi była pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego, emocjonalnego dzieci krzywdzonych i ich rodzin zostały osiągnięte. Osiągnięto cele szczegółowe: przerwanie sytuacji krzywdzącej dziecko i zabezpieczenie go przed zagrożeniem (w tym schronienie); wsparcie psychologiczne i prawne ofiary i jego rodziny, edukacja dzieci i rodziców w formie grupowej pod kątem ochrony dzieci oraz szkolenie profesjonalistów w zakresie skutecznej pomocy dziecku krzywdzonemu.
Cel zadania był osiągany poprzez udzielenie wsparcia psychologicznego (konsultacje indywidualne, rodzinne oraz grupy wsparcia dla dzieci i dla rodziców) oraz pomoc prawną dla dzieci krzywdzonych i ich rodzin oraz zapewnienie schronienia w Ośrodku Wsparcia. Drugim ważnym celem zadania były działania edukacyjne dla profesjonalistów zajmujących się pomocą dziecku krzywdzonemu. 19 dzieci skorzystało ze spotkań grupy wsparcia, a w grupie dla rodziców uczestniczyło 11 osób. Pomocą psychologiczną i prawną oraz schronieniem zostało objętych 262 mieszkańców powiatu cieszyńskiego. Ze szkoleń i superwizji skorzystało w sumie 30 profesjonalistów oraz opublikowanie Programu „Razem-Blisko-Bezpiecznie”. Działania były realizowane od 09.13 r. do 06.14 r. Realizacja projektu zwiększyła dostępność do bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej dla dzieci poszkodowanych i ich rodzin oraz zwiększyła się świadomość lokalna dotycząca konsekwencji krzywdzenia dzieci oraz możliwości pomocy.
śląskie www.bycrazem.com
Stowarzyszenie Przystań Bezpieczna przystań w Internecie II Główne cele projektu zostały zrealizowane poprzez prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży przez pedagogów na temat zagrożeń istniejących w Internecie. Odbyły się również warsztaty teatralne i dyżury z psychologiem przeznaczone dla dzieci i ich rodziców.  W projekcie wzięło udział około 1724 dzieci i młodzieży. Projekt realizowany był w Gminie i Mieście Iława. Dzięki w/w działaniom zmieniła się świadomość dzieci i rodziców na temat korzystania z Internetu i niebezpieczeństw związanych z serfowaniem w sieci.  warmińsko-mazurskie www.przystan.ilawa.pl
Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępzcego Jedno Serce BOR - Bezpieczna Opieka Rodzinna Główne cele projektu zostały zrealizowane zgodnie z zamierzeniami. Rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne domy dziecka i  placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego otrzymali wiedzę, która przyczyniła się do poprawy jakości opieki nad dziećmi powierzonymi. Niezwykle ważne okazało się zrozumienie przez rodziców zastępczych wpływu traumy na rozwój dzieci , a także poznanie sposobów kompetentnego działania , wspierającego i rozwijającego dzieci  po przemocy.  Rodzice zastępczy uczestniczyli także w grupach wsparcia pod okiem specjalisty – psychologa, gdzie mieli możliwość wymiany  doświadczeń  oraz wdrażania nowych  sposobów wspomagania dzieci.  Z kolei  dzieci i młodzież  uczestniczyła we  własnych zajęciach  z pedagogami,  w czasie których uczyli się rozpoznawać  sytuacje  związane z przemocą , poznawali sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Wartością tych spotkań była integracja i wzajemna pomoc. W toku zajęć  została określona grupa dzieci, którą należało objąć wsparciem indywidualnym. 
W projekcie wzięło udział 50 osób dorosłych oraz   100 dzieci z pieczy zastępczej i z rodzin zagrożonych ryzykiem występowania przemocy. Zajęcia odbywały się od października do maja.
W czerwcu odbyła się konferencja dla rodziców zastępczych i specjalistów, z towarzyszącym piknikiem dla dzieci. Prowadzone w ramach programu działania pozwoliły na osiągnięcie zakładanych rezultatów.
lubelskie www.jedno-serce.pl
Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych ,,Pro Familia" Dla Rodziny Głównym celem projektu było wsparcie rodziców wychowujących dzieci do 6 roku życia. W trakcie dwóch edycji warsztatów udział wzięło 31 osób z Krakowa i okolic, które skorzystały również z indywidualnego poradnictwa w trakcie i po zakończeniu warsztatów. Motywem przewodnim spotkań była więź z dzieckiem i analiza naszych codziennych relacji  rodzic-dziecko. Wszyscy uczestnicy wyrazili ogromne zadowolenie z uczestnictwa w projekcie czego dowodem są końcowe ankiety oceniające. Uczestnicy pisali w nich że dzięki projektowi zyskali wiedzę, otrzymali wiele cennych rad i wskazówek, inaczej, bardziej świadomie obserwują swoje zachowania i reakcje w stosunku do dziecka i innych domowników, poprawiły się tez relacje pomiędzy małżonkami czy dziadkami uczestniczącymi w wychowaniu dzieci. Jedyna powtarzająca się  w ankietach  uwaga dotyczyła ilości spotkań- uczestnicy chcieli aby było więcej takich spotkań. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom stworzyliśmy grupę wsparcia dla Rodziców, którzy brali udział w warsztatach- spotkania odbywają się raz w miesiącu, dotychczas odbyły się dwa takie spotkania i będą  one kontynuowane. Informacje o projekcie: http://profamilia.pl/poradnia/ małopolskie www.profamilia.pl
Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES  Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem Celem projektu było stworzenie i funkcjonowanie spójnego systemu pomocy dzieciom skrzywdzonym  przestępstwem, w szczególności przemocy w rodzinie oraz eliminowanie negatywnych skutków przestępczości. W ramach zrealizowanego projektu zarówno cel główny, jak i cele szczegółowe zostały w pełni zrealizowane poprzez indywidualne poradnictwo psychologiczne/psychoterapia w wym. 180 godz. oraz indywidualne poradnictwo prawne w wym. 120 godz. W toku realizowanego projektu istniała konieczność pracy interdyscyplinarnej i organizowania zespołów interdyscyplinarnych. W 6 przypadkach skierowaliśmy wnioski do sądu o wgląd w sytuację dziecka i rodziny w związku z powzięciem informacji o realnym zagrożeniu dobra dziecka. Ponadto przekazywaliśmy do Sądu informacje o sytuacji / diagnozy zgłaszanych nam problemów na wniosek i żądanie tej instytucji. Współpracowaliśmy z instytucjami pomocowymi (kuratorami sądowymi, pracownikami socjalnym, funkcjonariuszy Policji, pedagogów szkolnych). Rozszerzenie podejmowanych działań zwiększyło efektywność podjętych działań.  Z wsparcia w ramach projektu skorzystało łącznie 170 osób, w tym 66 osób małoletnich. 71% odbiorców pochodziło z miasta, a 29 % było mieszkańcami terenów wiejskich województwa lubelskiego. Projekt był upowszechniany przez stronę internetową Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej (www.stowarzyszeniebonafides.pl) oraz w ramach kontaktów bezpośrednich.  lubelskie www.stowarzyszeniebonafides.pl
Stowarzyszenie SIEMACHA Internet lubie to gdy jest bezpiecznie Główny cel projektu, jakim było opracowywanie skutecznych sposobów przeciwdziałania uzależnieniu od internetu i przemocy internetowej został zrealizowany poprzez organizację warsztatów dla młodzieży, warsztatów audiowizualnych, warsztatów dla specjalistów, wsparcia indywidualnego i rodzinnego dla osób dotkniętych czy zagrożonych uzależnieniem od internetu. W projekcie bezpośrednio wzięło udział 203 osoby, w tym młodzież i rodzice i specjaliści z terenu Rzeszowa. Dzięki podjętym działaniom w ramach projektu zwiększyła się świadomość uczestników w zakresie dobrych praktyk związanych z użytkowaniem internetu, jak również zasad właściwego korzystania z niego. Poprzez udział w warsztatach dla specjalistów: pracownicy socjalni, terapeuci poznali czynniki stwarzające zagrożenie uzależnienia od internetu, sposoby formy pracy z młodzieżą ryzykowanie korzystającą z internetu. Dzięki aktywnemu udziałowi w warsztatach audiowizualnych młodzież poznała sposoby pozytywnego korzystania z telefonów komórkowych poprzez; tworzenie zdjęć, krótkich filmików i zamieszczania ich w "sieci".  W wyniku przeprowadzonych warsztatów młodzież gimnazjalna poznała m.in. prawne aspekty związane z publikowaniem rożnych treści on-line, poznała zasady, jakimi należy się kierować zawierając nowe znajomości w sieci. Poprzez prezentacje materiałów audiowizualnych, młodzi ludzie "zobaczyli" naocznie, jakie mogą być konsekwencje nieprzemyślanych zachowań w sieci.  małopolskie www.siemacha.org.pl
Stowarzyszenie SIEMACHA MAŁE DZIECI - WIELKA SPRAWA , IV EDYCJA Główne cele projektu, który był wykonywany od 16-09-2013 do 30-06-2014 zostały zrealizowane: wsparcie dla rodzin z dziećmi w wieku 0-6 z terenu Krakowa i Rzeszowa poprzez stymulację i terapię kompetencji społecznych w relacji rodzic- dziecko, w oparciu o koncepcję mentalizacji oraz wymiana doświadczeń w środowisku profesjonalistów. Cele zostały osiągnięte poprzez realizację cyklu 24 warsztatów terapeutyczno- rozwojowych dla pary rodzic- dziecko w Krakowskim Instytucie Psychoterapii 2 , warsztaty dla profesjonalistów, które odbyły się na terenie Krakowa i Nowej Dęby oraz  konferencje na terenie Rzeszowa. W projekcie wzięło udział 250 osób, w tym 12 par: dzieci wraz ze swoimi rodzicami oraz profesjonaliści z terenu Krakowa, Rzeszowa oraz Podkarpacia. Dzięki podjętym działaniom dzieci i ich rodziny dostały wsparcie w ważnym momencie, pierwszych doświadczeń socjalizacji poza domem. Były też okazją do wspólnej zabawy i bliskości, która ma ciągle pierwszorzędne znaczenie dla powodzenia dalszych etapów rozwojowych dziecka. Działania skierowane do profesjonalistów dały możliwość: pogłębienia wiedzy o trudnościach w adaptacji dziecka w nowym środowisku, w szczególności diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej, rozumienia znaczenia więzi oraz potencjalnych jej zakłóceń w relacji rodzic- dziecko oraz dzielenia się własnym doświadczeniem, które placówka zdobyła w trakcie realizacji czterech edycji projektu. http://kip.edu.pl/czym-sie-zajmujemy/projekty-i-partnerstwa małopolskie www.siemacha.org.pl

 

Do pobrania: wyniki konkursu 2013